Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO | OBADIA 1–ӠONASI 4

Kpla nu so ao fɛnwo mɛ

Kpla nu so ao fɛnwo mɛ

Ӡonasi xolɔlɔ lɔ dasɛ nɔ mì mɔ, Yehowa deɖenɔ alɔ le mì nu nɔ mìwa afɛn ɖewo o. Ele ahan gan, ékpɔnɔ emɔ mɔ mìakpla nu so mìwo fɛnwo mɛ, keŋ awa ashitrɔtrɔ ciwo yí ӡan.

Ӡon 1:3

Afɛn ci yí Ӡonasi wa hwecinu yí Yehowa dɔ edɔ yiɔ?

Ӡon 2:1-10

Nyi nu yí Ӡonasi do gbeɖaɖa soɔ, yí lé Yehowa ɖo ŋci ni doɔ?

Ӡon 3:1-3

Lé Ӡonasi dasɛ do mɔ yekpla nu so afɛn ciwo yí yewa mɛɔ?