Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Wonakɔ Dzidzɔ Ate Ŋu Anɔ Wò Ƒomea Me wemagbaja le Géorgie jumɛ

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ KOƉO SUMƆSUMƆDƆ: BƆBƆ NUKPLAWEMA Novembre 2017

Kpɔwɛ seŋkannyɔwo

Kpɔwɛ seŋkannyɔwo kudo Gbetakpɔxɔ koɖo kpla nyɔnɔnwi lɔ amɛwo kudo Mawu ŋkɔ nu. Zan susu lɔwo keŋ aŋwlɛn eoŋtɔ seŋkannyɔ ɖɛ.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

“Míji Yehowa, keŋ anɔ agbe”

Mawu jiji gɔnmɛ ɖe? Nyi yí mìakpla so Izraɛlivi ciwo yí gbe Yehowa jiji kpɔwɛ mɛɔ?

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Mína nɔ mìwo kunuɖeɖe mɔnuwo anyɔ doji—Trɔtrɔyiwawa

Lé àwɛ yi ao trɔtrɔyiwawawo anyɔ dojiɔ? Sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ amɛwo, ɖo tajinu ɖekaɖeka nɔ trɔtrɔyi ɖeshiaɖe, yí tajinu vevitɔ lɔ le nɔ susu mɛ nɔ eo.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Kpla nu so ao fɛnwo mɛ

Ӡonasi xolɔlɔ lɔ dasɛ nɔ mì mɔ, Yehowa deɖenɔ alɔ le mì nu nɔ mìwa afɛn ɖewo o. Ele ahan gan, ékpɔnɔ emɔ mɔ mìakpla nu so wo mɛ

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Enukplamu ciwo yí le Ӡonasi wema lɔ mɛ

Tamɛbubukpɔ so enutɔxukpɔkpɔ Ӡonasi tɔ nu atɛnŋ akpedo mì nu yí mìaɖu mìwo gbɔjɔgbɔjɔwo ji, aɖe susu masɔgbe kudo mìwo kunuɖeɖedɔ lɔ nu si, yí axɔnɔ akɔnfanamɛ to gbedodoɖa ji.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Nyi yí Yehowa jikɔ so mì gbɔɔ?

Ekacaca ci yí le mìwo sɛnsɛn koɖo lé mìwanɔ nu ɖaɖa mìwo nɔvi xɔsetɔwo gbɔ mɛɔ?

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Kpɔtɔ anɔ zanŋte le gbɔngbɔnmɛ keŋ anyi edɔwatɔ

Atɛnŋ awa shigbe mɔ Babilonitɔwo datɛnŋ agban Ӡuda ju lɔ hannɛ. Kankandoji tɔɔ, enyɔnuɖɛ lɔ avamɛ dandandan, yí eӡan mɔ Xabakuku akpɔkɔ mɔ ni.

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Kpɔtɔ anɔ zanŋte le gbɔngbɔnmɛ keŋ anyi edɔwatɔ nɔ ao nɔnɔmɛwo trɔ

Nɔ trɔtrɔwo jikɔ ado afɔbli mìwo sɛnsɛn xomumɛtɔ yí agble nu le ekacaca ci yí le mìwo koɖo Yehowa gblamɛ nu ɖe, nyi yí akpedo mì nu yí mìakpɔtɔ anɔ zanŋte le gbɔngbɔnmɛ keŋ anyi edɔwatɔwoɔ?