ENU CI YÍ NA ELE VEVIÐE: Nɔ Bibla nukplaviwo dranɔdoɔ, atɛnŋ ana woamɔŋje enu ci yí mìkplakɔ wo mɛ yí aɖonɔ ŋwi wo ji. Zenɛni ci yí wosekɔ enu lɔwo mɛ yí ɖokɔ ŋwi wo jiɔ, ahanke yí woawakɔ ŋkɔyiyi sugbɔ nɛ. Nɔ wovawa ʒinʒindoshimɛ can ɔ, eʒan mɔ woadranɔ bɔbɔwo koɖo kunuɖegbe yiyi do keŋ “anɔ zanŋte.” (Mt 25:13) Gbesɔ kpe niɔ, nɔ wonya lé woakpla nu do yí gbenya lé woaɖo enukplakpla toto nywi doɔ, ahɛn nyɔna sugbɔ vɛ nɔ wo le wowo gbenɔnɔ pleŋ mɛ. So tɔtɔmɛɔ, mìɖo akpedo mìwo nukplaviwo nu, nɔ dradrado do wowo Bibla nukplakpla lɔ nu anyi enumadoamɛ nɔ wo.

LÉ MÌAWƐ DO:

  • Nyi kpɔwɛnywiɖotɔ. (Rɔm 2:21) Ao nukplavi ɖekaɖeka le nɔ susu mɛ nɔ eo hwecinu yí èdrakɔ enu ci akpla koɖyi do. (km-EW 11/15 3) Dasɛ lé èdra ao wema do ni

  • Do ŋsɛn yi nɔ adranɔdo. Nɔ mívlɛ yí tɔ enukplakpla lɔ jiɔ, kpedo nu, nɔ anya mɔ dradrado do enukplakpla nu nyi akpaxwe ɖe nɔ Bibla nukplakpla toto lɔ. Ðe nyɔna ciwo yí ato so mɛ ni. Ðo aɖaŋ ŋtɔŋtɔwo ni kudo lé awɛ akpɔ gamɛ yí adra enukplakpla lɔ do nu. Eŋɛnywidratɔ ɖewo na yí enukplavi lɔ zannɔ eŋɛnywidratɔ lɔ wema ci yí edrado le enukplakpla ɖeka hwenu, nɔ enukplavi lɔ ado jeshi nyɔna lɔwo. Kanfui nɔ édrado

  • Dasɛ lé adrado do ni. So tɔtɔmɛɔ, eŋɛnywidratɔ ɖewo atɛnŋ azan enukplakpla hwenu ɖeka pleŋ asɔ dasɛ nɔ enukplavi lɔ lé adranɔ enukplakpla ɖekaɖeka do