Èkpɔnɔ mɔ eŋɛnywi lɔ dradra gbɔnnua? Amɛ sugbɔ le mì mɛ aɖoŋci mɔ aɛ. Nyi yí taɖoɔ? Taŋfuin le mìwo nyigbanmama mɛɔ, gashiagamɛ yí mìdonɔ go eɖemasɔlemɛtɔwo, mɛ ciwo yí dekpɔnɔ mì do ŋkuvi nywi ɖe ji o, alo nuxuxoxo koɖo mɛdruwo nyinɔ kpɛntɛn nɔ mì. Le nyɔnɔnwi mɛɔ, enu cɛwo atɛnŋ aɖe mìwo jijɔkpɔkpɔ kpɔtɔ. Vɔ, jijɔ Mawu ci yí ji mɔ mìwo le sumɔ ye koɖo jijɔ yí mìsɛnkɔ. (Eha 100:2; 1Tim 1:11, NWT) Susu nywi amɛtɔn ciwo yí ana mìakpɔ jijɔ le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ?

Ŋkɔtɔ, emɔkpɔkpɔ ŋɛ yí mìdrakɔ. Emɔkpɔkpɔ degbebɔ le egbɛmɛ ahan o, ganŋke mìatɛnŋ asɔ jijɔ do eji mɛ nɔ amɛwo koɖo “enu ci yí nyɔ wu eŋɛnywiwo.” (Ezai 52:7) Mawu Fyɔɖuxu ŋɛnywiwo agbetɛnŋ ana yí mìaɖɔ koɖo jijɔ. Gbɔxwe mìato ayi ɖe kunuɔ, mìɖo abunɔ tamɛ kpɔ so yayra ciwo yí Mawu Fyɔɖuxu lɔ ahɛn vɛ nɔ mì le nyigban lɔ ji nu.

Amɛvetɔ, eŋɛnywi ciwo mìdradra hɛnkɔ ŋcilanmɛ koɖo gbɔngbɔnmɛ nyɔnawo vɛ nɔ amɛwo. Enukplakpla lɔ na yí wotanɔshi adɛn vwinwo keŋ nɔ agbemavɔ mɔkpɔkpɔ asun wo shi. (Ezai 48:17, 18 NWT; Rɔm 1:16) Kpɔɛ le susu mɛ ɖaa mɔ, mìjikɔ amɛwo kpɔ keŋ ahwlɛn wo ti le afɔku ɖe mɛ. Nɔ mɛɖewo gbe mɔ wodahwlɛn yewo gan can ɔ, mìakpɔtɔ ajikɔ mɛ ciwo yí jijiɛ mɔ wole xɔ nɔ yewo.​—Mt 10:11-14.

Amɛtɔntɔ, vevitɔ lɔ yí nyi mɔ, mìwo ŋɛnywidradradɔ lɔ hɛnnɔ kanfukanfu vɛ nɔ Yehowa. Édonɔ afixɔxɔ gangan mìwo kunuɖeɖedɔ lɔ nu. (Ezai 43:10; Ebr 6:10) Gbesɔ wuɔ, énanɔ mì yi gbɔngbɔn kɔkɔɛ xomɛvutɔ nɔ mìatɛnŋ awa edɔ lɔ. Eyi taɖoɔ, biɔnɔ jijɔ ci yí nyi gbɔngbɔn kɔkɔɛ kusɛnsɛn kpaɖe Yehowa. (Gal 5:22) To yi kpedonu nana mɛɔ, mìaɖu vɔnvɔn ji yí aɖe kunu koɖo edɔngbegbe. (Edɔ 4:31) Do susu cɛwo ŋciɔ, eɖekpokpuiɖe ci anyi le mìwo nyigbanmama mɛɔ, mìaɖe kunu koɖo jijɔ.​—Eze 3:3.

Toto ci ji àji mɔ yeazɔnnɔ do le sumɔsumɔdɔ lɔ wawa mɛɔ?Lé àtɛnŋ adasɛ ao jijɔkpɔkpɔ doɔ?

KPƆ VIDEO CI YÍ NYI TRƆAKPƆ JIJƆ TO BIBLA KPLAKPLA KOÐO TAMƐBUBU SO NU JI, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CƐWO:

  • Nɔ mìzankɔ gamɛ sugbɔ do kunuɖeɖedɔ lɔ nu can ɖe, nyi yí taɖo mìɖo asɔnɔ gbɔngbɔnmɛ ŋɖuɖu ɖo texwe ŋkɔtɔ gashiagamɛɔ?

  • Emɔ ci nu mìaɖyi Mary leɔ?

  • Hwehannu yí èɖo ɖɛ koŋ yí sɔ bunɔ tamɛ kpɔ so Mawu Nyɔ lɔ nuɔ?

  • Nyi yí na èkpɔnɔ jijɔ le eŋɛnywidradradɔ lɔ mɛɔ?