Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Kristotɔwo Gbenɔnɔ koɖo sumɔsumɔdɔ: bɔbɔ nukplawema  |  Janvier 2018

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Wa fafa koɖo nɔvio gbɔxwe​—Lé àwɛ doɔ?

Wa fafa koɖo nɔvio gbɔxwe​—Lé àwɛ doɔ?

Sɔɛ mɔ ènɔ agbe le Galile le Yesu hwenu. Èzɔn mɔ yi Ʒeruzalɛmu yí avayi ɖu zavaxwe. Eju lɔ ɖɔ koɖo ao kpena Yehowa sɛntɔ ciwo yí so jinjintɔxu. Èji mɔ yeasɔ enunana ɖeka na Yehowa. Ecɛ yɛɔ, èkɔ gbɔsu lɔ do kɔgblamɛ yí tɔ emɔ jijikpɔ to amɛ lɔwo mɛ ɖɔɖɔɖɔ keke yí vaɖo gbedoxɔ lɔ gbɔ. Hwecinu yí èva ɖoɔ, gbedoxɔ lɔ ɖɔ koɖo mɛ ciwo yí jikɔ hɛnnɛ mɔ yewoawa vɔnsa. Le vɔvɔnuɔ, eva ɖo eo ji mɔ asɔ gbɔsu ao tɔ sɔ na avɔnsatɔwo. Hwenɔnu cucucuɔ, èɖo ŋwi mɔ enyɔ ɖeka le ye nɔvie shi do ye nu; yí nɔvio lɔ atɛnŋ ale amɛwo mɛ alo eju lɔ mɛ le fiɖekpokpui. Yesu dre enu ci èɖo awa. (Hlɛn Matie 5:24.) Lé eo koɖo nɔvio ci èʒinʒin lɔ atɛnŋ awa fafa shigbe lé Yesu nui hannɛɔ? Le enyɔ ciwo yí le akpaxwe ɖeshiaɖe mɛ le gɔnmɛɔ, do jeshi ɖoŋci adodwi lɔ.

ÈÐO . . .

  • axo nuxu koɖo nɔvio lɔ, nɔ èkpɔ mɔ susu ɖe koŋ li ci yí na edo dɔmɛzi

  • atekpɔ atrɔ nɔvio lɔ susu, nɔ èkpɔ mɔ enyɔ gbaliwo yí venɔ nu kabakaba, alo nɔ énukɔ enyɔ lɔ nɔ amɛwo

  • asɔ jigbɔnɖɛ aɖo eto nɔvio lɔ hwecinu yí exokɔ nuxu. Eyi nɔ demɔŋje enyɔ lɔ mɛ nywiɖe can ɔ, ɖe kuku ni so ji mɛ do ta nɔ vevisese ci yí ao nuwana lɔ do ni, alo enumaɖoŋdonu ciwo yí ao nuwana lɔ dahɛn le nu

NƆVIO LƆ ÐO . . .

  • anu afɛn ci èwa di nɔ haamɛ tɔ buwo koɖo susu mɔ woanɔ godu nɔ ye

  • agbe nyɔ nɔ eo, atrɔ adre afɛn lɔwo mɛ nɔ eo kitokito, yí abiɔ so eo shi mɔ eole ɖe kuku nɔ ye

  • ado jeshi amɛɖekisɔsɔhwe koɖo edɔngbegbe ci yí èɖo gbɔxwe yí tɛnŋ va gbɔ, keŋ asɔ enu ci èwa di sɔ ke eo faa so ji mɛ

Nyɔnɔnwi enyi mɔ mìdegbesɔ elanwo wakɔ vɔnsa o, vɔ ekacaca ci Yesu nu mɔ yi le fafawawa koɖo nɔviwo koɖo sɛnsɛn ci yí jenɔŋ nɔ Mawu gblamɛɔ?