5:3

Ènya mɔ gbɔngbɔnmɛnuwo ʒan yea?

Enyɔfɔkpe ci yí nyi “mɛ ciwo yí nya mɔ gbɔngbɔnmɛnuwo ʒan yewo” gɔnmɛɖeɖe tiin yí nyi “mɛ ciwo yí biɔkɔ gbɔngbɔn lɔ.” (Mt 5:3; nwt.) Mìatɛnŋ adasɛ mɔ mìjikɔ veviɖe mɔ mìaxɔ gbɔngbɔnmɛ kpedonu so Mawu gbɔ nɔ . . .

  • mìhlɛnnɔ Bibla ŋkeke ɖeshiaɖe

  • mìdranɔ Kristotɔwo bɔbɔwo do, yí gbeyinɔ wo

  • mìhlɛnnɔ mìwo wemawo koɖo enu ciwo yí le mìwo nyɔtakankandadoxu ji, lé gamɛ lɔ ɖe emɔ do

  • mìkpɔnɔ JW televiʒiɔn wleci ɖeshiaɖe

Lé natɛnŋ awɛ yí anyi gbɔngbɔnmɛŋɖuɖu anyɔ dojiɔ?