Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Kristotɔwo Gbenɔnɔ koɖo sumɔsumɔdɔ: bɔbɔ nukplawema  |  Janvier 2018

 MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO | MATIE 1-3

“Jeŋkwimɛ fyɔju lɔ vava gogo”

“Jeŋkwimɛ fyɔju lɔ vava gogo”

3:4

  • Ʒan nudodowo koɖo yi zeze mɛ dasɛ zeɖeka mɔ deji enu ganganwo le agbe mɛ o, yí gbesɔ yiɖeki na pleŋpleŋ nɔ Mawu dro wawa

  • Emɔnukpɔkpɔ kuɖeka kpaŋ ci yí sun Ʒan shi, yí enyi emɔdradotɔ nɔ Yesu wugan sugbɔsugbɔ wu enu ciwo pleŋ esɔ savɔn

Enu gangan maji le agbe mɛ kpenɔdo mì nu yí mìwanɔ enu sugbɔ le Mawu sumɔsumɔdɔ mɛ, yí nyɔna dojijɔnamɛwo tonɔ le mɛ. Mìatɛnŋ aɖe enuwo kpɔtɔ le mìwo gbe mɛ nɔ . . .

  • mìnya enu ciwo yí ʒan mì koŋ

  • mìmi enu ciwo yí deʒan mì xwlexwle

  • mìwa toto nywi do eho nu

  • mìɖe alɔ le enu ciwo yí deʒan mì nu

  • mìcu lixɔwo pleŋ

  • mìɖe mìwo dɔwaɖuwo kpɔtɔ

Ʒan ŋɖuɖuwo yí nyi Ejawo koɖo gbemɛnyishi

Tajinu ci gbɔ yí enuganganmaji le agbe mɛ ana yí naɖoɔ?