Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Woɖekɔ kunu le fini yí gogo Monrovia, le Libéria

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ KOƉO SUMƆSUMƆDƆ: BƆBƆ NUKPLAWEMA Janvier 2018

Kpɔwɛ seŋkannyɔwo

Kpɔwɛ seŋkannyɔ eɖekplɔeɖedo ciwo yí kudo afixɔxɔ ci yí le Bibla nu le mìwo hwenu.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

“Jeŋkwimɛ fyɔju lɔ vava gogo”

Ʒan deji enu gangan le agbe mɛ o, yí gbesɔ yiɖeki na pleŋpleŋ nɔ Mawu dro wawa. Le egbɛmɛɔ, enu gangan maji le agbe mɛ ana mìawa sugbɔ wu le Mawu sumɔsumɔdɔ lɔ mɛ.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Enukplamu ciwo yí le etojinuxu Yesu tɔ mɛ

Nyanya mɔ gbɔngbɔnmɛnuwo ʒan amɛ gɔnmɛ ɖe? Lé mìatɛnŋ awɛ yí mìwo gbɔngbɔnmɛŋɖuɖu anyɔ dojiɔ?

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Wa fafa koɖo nɔvio gbɔxwe​—Lé àwɛ doɔ?

Ekacaca ci Yesu nu mɔ yi le fafawawa koɖo nɔviwo koɖo sɛnsɛn ci yí jenɔŋ nɔ Mawu gblamɛɔ?

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Kpɔtɔ ajikɔ Fyɔɖuxu lɔ doŋkɔ

Le enu ciwo pleŋ mìabiɔ le gbedodoɖa mɛ ɖe, ciwo yí ɖo anyi ŋkɔtɔwo nɔ mìɔ?

KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Mími enulolokpɔ

Le etojinuxu Yesu tɔ lɔ mɛ ɖe, enyɔ ci yí ejikɔ anu hwecinu yí enu nɔ yi dokplɔtɔwo mɔ, wole mi enulolokpɔɔ?

MAWU NYƆ MƐ DƆKUWO

Yesu lɔn agbetɔwo

Hwecinu yí Yesu da dɔ̀ nɔ amɛwoɔ, édasɛ yi ŋsɛn. Vɔ, veviɖe wuɔ, édasɛ lɔnlɔn gangan koɖo vevisedoamɛnu yi tɔ nɔ amɛwo.

MAWU NYƆ MƐ DƆKUNUWO

Yesu na akɔnfafa

Ci mìlɔn yí xɔ acikplakɔ Yesu tɔ, yí nyi yi dokplɔtɔ le hwecinu yí mìwa ʒinʒindoshimɛɔ, mìtɔ edɔ koɖo agbannɔamɛji gbɔnnu lɔwo ji. Vɔ edɔ cɛwo wawa na yí mìkpɔnɔ akɔnfafa.