Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Kristotɔwo Gbenɔnɔ koɖo sumɔsumɔdɔ: bɔbɔ nukplawema  |  Février 2018

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Mína nɔ mìwo kunuɖeɖe mɔnuwo anyɔ doji​Zannɔ enyɔbiɔsewo nywiɖe

Mína nɔ mìwo kunuɖeɖe mɔnuwo anyɔ doji​Zannɔ enyɔbiɔsewo nywiɖe

ENU CI YÍ NA ELE VEVIÐE: agbetɔ jimɛsusuwo le shigbe mɔ etɔ ci yí cito hannɛ” can ɔ, enyɔbiɔsewo le shigbe mɔ tɔka ci yí woasɔ ku wo ti hannɛ. (Elo 20:5) Enyɔbiɔse nywiwo wawa kpenɔdo mìwo nyɔsetɔwo nu yí woɖonɔ seŋkankan lɔ mɛ. Nɔ mìwanɔ enyɔbiɔse nywiwoɔ, ɖoŋci lɔwo ana yí mìado jeshi amɛ lɔ jimɛnyɔ vevi ɖewo. Yesu zan enyɔbiɔsewo nywiɖe. Lé mìatɛnŋ asran Yesu doɔ?

LÉ MÌAWƐ DO:

  • Wa enyɔbiɔse ciwo yí ana amɛwo anu wowo susuwo. Yesu wa enyɔbiɔsewo eɖekplɔɖedo keŋ ajeshi yi nukplaviwo susu. (Mt 16:​13-16; be-EW 238 mm. 3-5) Enyɔbiɔse ciwo yí ana àjeshi amɛwo susu ciwo yí àtɛnŋ awaɔ?

  • Wa enyɔbiɔse ciwo yí ana woaɖo enugɔnmɛsese nywi. Gbɔxwe yí Yesu atɛnŋ atrɔ Piɛ susuɔ, éwa enyɔbiɔsewo ni. Ðoŋci nɔ enyɔbiɔse lɔwo kpedo Piɛ nu yí eɖo enugɔnmɛsese ci yí sɔgbe. (Mt 17:​24-26) Enyɔbiɔse ciwo yí àtɛnŋ awa yí asɔ kpedo mɛɖe nu yí aɖo enugɔnmɛsese nywiɔ?

  • Kanfu ao nyɔsetɔ lɔ. Ci yí esekplamɛtɔ ɖeka na “ɖoŋci koɖo ŋɖɛnyanya” ɖegbɔɔ, Yesu kanfui. (Mk 12:34) Nɔ mɛɖe na ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse ci èwa ɖe, lé àtɛnŋ akanfui doɔ?

KPƆ AKPAXWE ŊKƆTƆ NƆ VIDEO CI YÍ NYI WA EDƆ CI Y YESU WA​—KPLA NU AMƐWO, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CƐWO:

  • Nɔ enyɔ lɔ nyi nyɔnɔnwi can ɖe, nyi yí taɖo enukplakpla mɔnu cɛ nyi kpɔwɛ masɔgbeɔ?

  • Nyi yí taɖo mìɖo awa enu ciwo yí wugan wu enyɔ lɔwo mɛ ɖeɖe kpoŋ ɔ?

KPƆ AKPAXWE AMƐVETƆ NƆ VIDEO LƆ, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CƐWO:

  • Lé nɔviŋsu lɔ zan enyɔbiɔsewo nywiɖe doɔ?

  • Akpaxwe bu nɔ yi nukplakpla lɔ ciwo yí mìatɛnŋ asran ɔ?

Ŋsɛn ci yí mìwo nukplamuwo kpɔnɔ do amɛwo jiɔ? (Lk 24:32)