Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Kpɔwɛ seŋkannyɔwo

Kpɔwɛ seŋkannyɔwo

NYƆ!

Enyɔbiɔse: Nyi yí taɖo xexe lɔ dakɔ ahɛn dojiɔ?

Mawunyɔkpukpui: Ʒer 10:23

Enyɔ ci ànu: Enyɔdrawema cɛ dasɛ enu ci yí taɖo amɛ linlɔn nɛniɖe kando ji mɔ esɔmɛ nywi ɖeka li.

NYƆ!

Enyɔbiɔse: Ŋkɔ le Mawu shia?

Mawunyɔkpukpui: Eha 83:18

Enyɔ ci ànu: Enyɔta cɛ xo nuxu so gɔnmɛsese ci yí le Mawu ŋkɔ nu, koɖo enu ci yí taɖo mìɖo azan ŋkɔ lɔ. [Hun enyɔta ci yí nyi “D’après la Bible: Le nom de Dieu.”]

KPLA NYƆNƆNWI LƆ AMƐWO

Enyɔbiɔse: Eku ci yí nyi mìwo ketɔ, avagu gbeɖekaa?

Mawunyɔkpukpui: 1Kor 15:26

Nyɔnɔnwi lɔ: Yehowa avagu eku.

ŊWLƐN EOŊTƆ SEŊKANNYƆ ÐƐ

Zan nɔnɔmɛ ci mɛ yí wowa kpɔwɛ seŋkannyɔ ciwo yí vayi do keŋ asɔ wa eoŋtɔ seŋkannyɔ nɔ kunuɖeɖe.