Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 KRISTOTƆWO GBENƆNƆ

Nu kae Nye Lɔlɔ̃ Vavã?

Nu kae Nye Lɔlɔ̃ Vavã?

Yehowa ɖo alɔlele mɔ, yɛanɔ ŋsu ɖeka koɖo nyɔnu ɖeka gblamɛ keke asɔyi. (Gɔnm 2:22-24) Nɔ mɛɖe wa hashi le nɔnɔɖetɔ lɔwo mɛɔ, woatɛnŋ agbe nɔnɔ. (Mal 2:16; Mt 19:9) Ci yí Yehowa ji mɔ jijɔ le nɔ nɔnɔɖetɔwo mɛɔ, éna gɔnmɛɖose ciwo yí atɛnŋ akpedo Kristotɔwo nu, nɔ woacan mɛ ci yí woaɖe le nunya mɛ, keŋ akpɔtɔ akpɔkpɔ jijɔ le alɔlele lɔ mɛ.​—Ŋununyatɔ 5:4-6.

KPƆ VIDEO CI YÍ NYI NU KAE NYE LƆLƆ̃ VAVÃ?, KEŊ ANA ÐOŊCI NƆ ENYƆBIƆSE CIWO YÍ GBƆGBƆ:

  • Nyi yí taɖo mìanu mɔ lɔnlɔn koɖo nunya le nukplamu ci yí Sela dalɔ koɖo nɔlɔ ni mɛɔ?

  • Nyi yí taɖo enyi ŋɖɛmanya mɔ, ànu mɔ yɛatɛnŋ atrɔ adɛn nɔ mɛ ci yí yeavaɖeɔ?

  • Aɖaŋ ci mɛ nunya le ci yí nɔnɔɖetɔ shinshin Pɔlu koɖo Prisil ɖo nɔ Selaɔ?

  • Nyi yí taɖo cukaɖawo va sugbɔ le Zaki koɖo Magi lɔlele lɔ mɛɔ?

  • Gbɔngbɔnmɛ tajinu ɖekɛ ŋmɛ ci yí le Eɖem koɖo Sela shiɔ?

  • Nyi yí taɖo èɖo ajeshi “amɛ wlawla jimɛtɔ” nɔ mɛɖe, gbɔxwe aɖo gbe ni mɔ yeaɖi ɖɛɔ? (1Piɛ 3:4)

  • Nyi yí lɔnlɔn adodwi nyiɔ? (1Kor 13:4-8)