NYƆ!

Enyɔbiɔse: Lé mìatɛnŋ azan mìwo gamɛwo le dredrenu doɔ?

Mawunyɔkpukpui: Ŋununyatɔ 4:6

Enyɔ ci ànu: Nyɔ! cɛ na aɖaŋɖoɖo ciwo yí nyɔ nɔ zanzan kudo enu ciwo yí nyi tajitɔwo nu.

KPLA NYƆNƆNWI LƆ AMƐWO

Enyɔbiɔse: Susu ci yí taɖo Mawu wa mì do nyigban lɔ jiɔ?

Mawunyɔkpukpui: Eha 37:29

Nyɔnɔnwi lɔ: Mawu wa agbetɔwo mɔ woanɔ agbe le nyigban ji tɛgbɛɛ.

EŊƐNYWI CIWO YÍ SO MAWU GBƆ!

Enyɔbiɔse: Fini yí èbu mɔ mìakpɔ eŋɛnywiwo leɔ? [Dasɛ video ci yí nyi: Àji mɔ yease eŋɛnywiwoa?]

Mawunyɔkpukpui: Ezai 52:7

Enyɔ ci ànu: Wema gbaja cɛ xo nuxu so “enu ci yí nyɔ wu eŋɛnywiwo” nu, ɖoɔ, eŋɛdu ciwo yí so Bibla mɛ yí le mɛ.

ŊWLƐN EOŊTƆ SEŊKANNYƆ ÐƐ

Zan nɔnɔmɛ ci mɛ yí wowa kpɔwɛ seŋkannyɔ ciwo yí vayi do keŋ asɔ wa eoŋtɔ seŋkannyɔ nɔ kunuɖeɖe