Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Mìɖe kuku, dàtɛnŋ akpɔ kpashi ci yí èjikɔ o.

Mìbiɔkɔ eo mɔ àtrɔyi gɔnmɛjexu, alo azan ekadodo ciwo yí le gɔnmɛ.

Wema ciwo yí Li

Kpɔ enu yoyu ciwo yí tó koɖo enu ciwo yí li.

Miwo Yehowa Kunuɖetɔwo nyiɔ?

Nya nu sugbɔ so mì nu. Kpɔ finiwo mìbɔnɔ le, lé àwɛ adoha koɖo mì, koɖo lé àwɛ abiɔ Bibla nukplakpla ehomana.