Yi enu ci yí lemɛ ji

Amɛ ŋtɔ Adrɛsi koɖo Kukiwo

Amɛ ŋtɔ Adrɛsi koɖo Kukiwo

Yehowa Kunuɖetɔwo habɔbɔ donɔ bubu jiji mɛɖekaɖeka tɔ mɔ woado bubu ye nyɔ wlawlawo nu. Nɔ èji mɔ yeakpɔ lé habɔbɔ cɔnnɔashi amɛ ŋtɔ nyɔwlawlawo ji doɔ, ӡin elɛ.

Le ashicɔncɔn enyɔwlawlawo ji toto lɔ mɛɔ, wonu lé Yehowa Kunuɖetɔwo zannɔ amɛ ŋtɔ nyɔtakankanwo do. Gbesɔ kpe niɔ, ese ɖewo kudo enyɔtakankandadoxu cɛ nu koŋ. Àkpɔwo le gɔnmɛ.

Enyɔtakankandadoxu cɛ nyi Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc tɔ. (“Watchtower”), habɔbɔ ci yí denyi afisagbɛ o le New York yí kpɔnɔ Yehowa Kunuɖetɔwo dɔ koɖo wowo biblanukplamɛ dɔwo ji. Sɛvɛɛ (serveurs) ciwo ji Enyɔtakankandadoxu cɛ le ɖewo le Amɛrika.

Amɛ ŋtɔ adrɛsi

Susu ciwo yí dɔ mìxɔ ao adrɛsiɔ, susu lɔwo ɖekɛ yí mìaziin nɔ, shigbe lé wonui nɔ eo hwenu ci yí woxɔ adrɛsi lɔ ɛnɛ.

Mìavana ao adrɛsi mɛbuwo nɔ evaӡan mɔ:

woanii gbɔxwe nàkpɔ ɖoŋci nɔ enu ci èbiɔ, vɔ àsi gbɔxwe mìanii,

jumɛ se koɖo jumɛ totowo mɔ mìwo le wɛ ahan, alo acɛkpakpa va biɛ, mìasɔkpɔ enu ficifici wawa ɖe gbɔ le ɛntɛnɛti ji, mìaziin asɔ kpɔ ɛntɛnɛti mashiniwo koɖo wowo dɔwawa nywi ji.

Nɔ èyi enyɔtakankandadoxu cɛ jiɔ, èdasɛ mɔ èxɔgbe mɔ mìana ao adrɛsi amɛwo le mɔnu ciwo mìnu vayi nu. Mìdasa, aɖɔli alo axaya ao adrɛsi nɔ mɛɖekpokpwi o.

Enyɔtakankandadoxu buwo. Ekadodo ɖewo le enyɔtakankandadoxu cɛ koɖo ebuwo ci mìcan domɛ, woakpe do eo nu le emɔɖewo nu (le kpɔwɛ mɛ, nɔ nàtɛnŋ aŋwlɛn enu do wemavi ɖewo ji). Ànya mɔ yele enyɔtakankandadoxu bu ji, ɖoɔ yizezemɛ ato vo, yí ɛntɛnɛti adrɛsi lɔ can ato vo le ɛntɛnɛtihunnu texwi mɛ. Nɔ mìzanzan enyɔtakankandadoxu buwoɔ, mìkpɔnɔ gbɔ mɔ wowo shicɔncɔn enyɔ wlawlawo toto kudo amɛ ŋtɔ adrɛsi nu sɔ koɖo mìwo tɔ. Nɔ èɖo enyɔ biɔse ɖe so ashicɔncɔn enyɔ wlawlawo ji toto kudo amɛ ŋtɔ adrɛsi nu enyɔtakankandadoxu buwo tɔɔ, yi wowo nyɔtakankandadoxu ji yí akpɔɛ.

Woakpɔ ao adrɛsi ji

Ao adrɛsi ji kpɔkpɔ nyi enu vevi nɔ mì. Mìzannɔ edɔwanu ci woyɔnɔ mɔ Transport Layer Security (TLS) yí sɔ kpɔnɔ adrɛsiwo ji. Mìzannɔ ɔdinatɛɛtoto ciwo yí amɛshamɛ datɛnŋhun o le texwe ciwo ji wokpɔnɔ nywiɖe. Mìzannɔ wo le ɖoɖo ɖe koŋ nu. Mìgbezannɔ enyɔtakankan jikpɔnu sɛnŋwo le ɔdinatɛɛwo ji. Mìwɛni ahan keŋ yí asɔkpɔ enyɔtakankan ciwo wosɔnɔ ɖaɖa mì ji.

Ŋkɔŋwlɛndaɖɛ

Mìazan e-mail adrɛsi ci èna le hwenu ci yí èŋwlɛn ao ŋkɔ daɖɛ le ɛntɛnɛti ji, asɔ na enumɛɖeɖe buwo eo kudo ao nyɔtakankanwo nu. Le kpɔwɛ mɛ, nɔ èŋwlɔbe ao nyɔtakankandadoxu ji ŋkɔ alo ao nyɔkwi wlawlawoɔ, mìakpe do eo nu toto e-mail adrɛsi lɔ ji nɔ èbiɔ kpedonu.

Enunana

Nɔ èna nu to ɛntɛnɛti jiɔ, mìaxɔ ao ŋkɔ koɖo ao adrɛsi. Keŋ gbɔxwe mìaxɔ ao nunana ci àwa koɖo ehoɖoxuwemaviɔ, mìazan ɛntɛnɛti dɔwaxu ciwo yí kpɔnɔ ehojɔjɔ to ɛntɛnɛti ji ɖoɖowo gbɔ. Ðoɖo cɛwo wa ɖeka koɖo xexeɛ pleŋ mɛ shicɔncɔn enyɔwlawlawo ji toto ciwo ji kankandoji le wu. Mìdakpɔ enyɔ vevi ciwo yí le ao ’hoɖoxuwemavi lɔ ji alo enyɔ ciwo àsɔ ɖaɖa ɛntɛnɛti dɔwaxu lɔwo o. Nɔ èna eho habɔbɔ lɔɔ, áɖo ehoxɔxɔnyɔtakankan lɔwo (azan ci gbe èna ho lɔ, nɛni ci èna koɖo emɔ ci ji èto yí nii) ɖɛ nanɔ exwe amɛwo kpeti. Enanɔ yí mìwanɔ do eho kɔnŋta totowo ji, yí agbetɛnŋ ana ɖoŋci nɔ ao nyɔbiɔse ciwo avakudo eho lɔ nu le azan ŋtɔwo mɛ. Mìdayɔ eo àgbebiɔ eho bu doji o.

Enyɔ vevi buwo

Avaӡan mɔ ànu ao nyɔ wlawlawo (shigbe mɔ ao ŋkɔ, ao adrɛsi koɖo ao telefonu mimɛlo nɛ) le emɔbuwo nu, ci danyi ehojɔjɔ alo ŋkɔŋwlɛndaɖɛ o (etɛnŋ nyi mɔ woava kpla Bibla koɖo eo). Mìaɖo enyɔ wlawla lɔwo daɖɛ yí azanzan wo le susu ci yí dɔ yí èna wo mí nu nanɔ hwenu degbeӡan o.

Kukiwo koɖo wowohanciwo

Nɔ èhun enyɔtakankandadoxu lɔɔ, yiŋtɔ lenɔ enyɔ ɖewo ɖɛ le yiɖeki shi. Míxɔnɔ wo ɖɛ toto dɔwanu ciwo yí woyɔnɔ mɔ “kukiwo” alo “wɛb jeshiwo” koɖo wowohanciwo ji. Enu ci mìyɔ le enyɔci cɛ mɛ mɔ kuki lɔ enu sugbɔ do mɛ, shigbe enu ci woyɔnɔ le Flansegbe mɛ mɔ “stockage local”.

Kukiwo. Shigbe le ele le enyɔtakankandadoxu sugbɔ ji nɛɔ, nɔ èhun mìwo nyɔtakankandadoxu lɔɔ, kukiwo lenɔ enyɔ ɖewo ɖɛ do ao telefonu, tablɛti alo ao ɔdinatɛɛ ji. Kuki vovovowo yí li, wowanɔ edɔ vovovowo, yí ana yí nabi le enyɔtakankandadoxu lɔ zanzan mɛ. Kuki lɔwo na mìnyanɔ nɔ èva enyɔtakankandadoxu lɔ ji kpɔ vayi, alo ana mìaɖoŋwi enu ciwo yí èji vayi le enyɔtakankandadoxu lɔ ji. Le kpɔwɛ mɛ, kuki lɔwo lenɔ egbe ci mɛ yí èhun enyɔtakankandadoxu lɔ le vayi daɖɛ, nɔ ègbeva yiji keɔ, egbe lɔ mɛ yí ahuin do. Denyi amɛ ŋtɔ nyɔ wlawlawo yɔ o.

Kuki ciwo yí mìzannɔ le enyɔtakankandadoxu cɛ ji ma do texwe amɛtɔn:

  1. Kuki ciwo yí ӡan kokoko​—Woӡan keŋ gbɔxwe yí enyɔtakankandadoxu lɔ dɔwanu ɖewo atɛnŋ awa dɔ. Le kpɔwɛ mɛ woӡan gbɔxwe yí àtɛnŋ aŋwlɛn enu do nubiɔwemavi mɛ yí asɔɛ ɖaɖa to ɛntɛnɛti ji. Nɔ kuki cɛwo deli saɔ, dàtɛnŋ awa enu ɖewo shigbe mɔ enu nana to kaji ’nɛ o. Kuki cɛwo ke yí nanɔ yí èkpɔnɔ ɖoŋci nɔ ao nu biɔbiɔwo. Kuki lɔwo dexɔnɔ ao nyɔ wlawla ciwo woazan asɔ dra alo anya fini ele le ɛntɛnɛti ji o.

  2. Kuki ciwo yí lenɔ amɛ ŋtɔ adrɛsiwo ɖɛ​—Ecɛwo kpenɔ do enyɔtakankandadoxu lɔ nu yí eɖonoŋwi cancan ciwo yí èwa vayi ( shigbe ao nyɔtakankandadoxu ji ŋkɔ, ao gbe koɖo eju cimɛ yí èle ɛnɛ). Woagbekpe do eo nu nɔ nàbi le enyɔtakankandadoxu lɔ zanzan mɛ.

  3. Kuki ciwo yí gbejenɔ enuwo kpɔ​—Wozannɔ kuki cɛwo yí asɔ kpɔ le amɛwo wanɔ dɔ le enyɔtakankandadoxu lɔ ji do, shigbe mɔ zenɛni yí woyi enyɔtakankandadoxu lɔ ji koɖo gaxoxo nɛni yí wowa le ji. Mìzannɔ enyɔtakankan ŋtɔwo yí asɔ na enyɔtakankandadoxu lɔ dɔwawa anyɔ doji.

Akpa sugbɔ nɔ kuki lɔwo nyi mìwo nyɔtakankandadoxu ji tɔ. Kuki ɖewo nyi enyɔtakankandadoxu buwo tɔ. Le akpa sugbɔ tɔ mɛɔ, mìwo ŋtɔ tɔ yí mìzannɔ. Vɔ mìdegbezannɔ ebuɖe zeto ciwo yí caka koɖo Google reCAPTCHA nu o. Mìzannɔ Google reCAPTCHA yí sɔdonɔ vovototo agbetɔ koɖo ɔdinatɛɛ mɛ keŋ axemɔ nɔ enyɔtakankan ciwo wosɔnɔ ɖaɖa amɛ majeshiwo le ɔdinatɛɛ ji. Àtɛnŋ akpɔ ashicɔncɔn enyɔ wlawlawo ji toto kudo amɛ ŋtɔ adrɛsi nu Google tɔ nɔ èyi adrɛsi cɛ ji https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

wɛb jeshiwo. Enuvi kleŋkleŋ ɖekawo le mìwo nyɔtakankandadoxu ji yí woyɔnɔ wo mɔ wɛb jeshiwo. Wokpenɔ do mì nu yí mìlenɔ ao dɔwawa ɖewo ɖɛ, shigbe mɔ nɔ èhun kpashi ɖe le enyɔtakankandadoxu lɔ ji han ɛnɛ. Mìzannɔ wɛb jeshiwo yí sɔ nyanɔ enu so lé wozanzan enyɔtakankandadoxu lɔ do, yí gbesɔ lenɔ ŋkuvi do yidɔwawa nu.

IP adrɛsi zanzan. IP adrɛsi nyi enu hlɛnhlɛn jeshi ci yí nanɔ yí woado jeshi ao ɔdinatɛɛ le ɛntɛnɛti ji. Mìzannɔ ao IP adrɛsi koɖo ao ɛntɛnɛtihunnu ji nyɔ veviwo sɔ lenɔ ŋkuvi do lé èzinziin do nu. Mìgbe zannɔ wo yí sɔ donɔ jeshi cukaɖa ciwo yí amɛwo donɔgo le enyɔtakankandadoxu lɔ zanzan mɛ yí kpɔnɔ wo gbɔ.

Ao gbetasɔsɔ so kukiwo nu: Ɛntɛnɛtihunnu sugbɔtɔ nanɔ yí nàtɛnŋ acu kukiwo alo akanxle eo gbɔxwe kuki ɖe aci ao mashini ji. Mìɖe kuku biɔ ao ɛntɛnɛtihunnu nɔ akpedo eo nu le wozanzan mɛ. Vɔ nya mɔ nɔ kukiwo dele edɔwakɔ saɔ, dàtɛnŋzan mìwo nyɔtakankandadoxu dɔwanuwo pleŋ o.

Scripts alo JavaScript

Script zanzan nanɔ yí enyɔtakankandadoxu lɔ dɔwawa nyɔnɔ doji. Script dɔwanu cɛ zanzan kpenɔ do jw.org nu yí esɔnɔ enyɔtakankanwo ɖaɖa yizantɔwo kaba wu. Nya mɔ jw.org dezannɔ Script yí asɔ ɛntɛnɛtitoto ɖe do ao ɔdinatɛɛ ji o, alo axɔ mɛ ciwo yí zinni nyɔwlawlawo le wowo godu o.

Nɔ akpaxwe vovovo nɔ enyɔtakankandadoxu lɔ awadɔ nywiɖeɔ, woɖo aŋwlɛn Script alo JavaScript jeshi do Ɛntɛnɛtihunnu lɔ mɛ. Ɛntɛnɛtihunnu akpa sugbɔtɔ nanɔ yí woahun alo aci Script le enyɔtakankandadoxu ɖewo ji. Biɔ kpekpedonu so ao Ɛntɛnɛtihunnu gbɔ yí anyan lé àhun Scriptwo do le enyɔtakankandadoxu ciwo èzannɔ ji.

Acɛ ciwo yí sun eo shi

Wodaxɔ eho do ta nɔ enyɔtakankandadoxu lɔ ji yiyi, videowo, wematata alo enyɔledokaji ciwo kɔpi àwa le ji o. Deӡan mɔ àhun kɔnŋtu do enyɔtakankandadoxu lɔ ji, ana ho alo awa ŋɖe ci yí ana yí nàŋwlɛn ao nyɔ wlawlawo gbɔxwe aziin o. Gankeɔ, nɔ eoŋtɔ ɖui mɔ yeaŋwlɛn ŋkɔ daɖɛ, ana ho, abiɔ mɔ woavakpa bibla koɖo ye, alo awa enubu ɖe ci yí aӡan mɔ nàŋwlɛn ao adrɛsiɔ, edasɛ mɔ èxɔgbe do mìwo se kudo amɛ ŋtɔ adrɛsi nana nu koɖo kukiwo zanzan ji. Ègbexɔgbe do enyɔwo lele do sɛvɛ mìwo tɔ ci yí le Amɛrika ji. Ègbeɖemɔ mɔ Watchtower habɔbɔ koɖo habɔbɔ ciwo yí donɔ alɔ Yehowa Kunuɖetɔwo dɔ le eju vovovowo mɛ axɔ ao nyɔ wlawlawo, awadɔ so wo nu yí agbeɖowo ɖɛ le emɔ nywi nu. Enu ciwo yí èwanɔ le enyɔtakankandadoxu lɔ ji nu yí woanɔte do axɔ ao nyɔ wlawlawo. Le kpɔwɛ mɛ, nɔ èna ho habɔbɔ lɔ dɔwagbɛ le senu le eju ɖe mɛɔ, woasɔ ao ŋkɔ koɖo ao adrɛsi ɖaɖa dɔwagbɛ lɔ. Le akpabu jiɔ, nɔ èbiɔ mɔ woavakpla bibla koɖo yeɔ, woasɔ ao ŋkɔ koɖo ao adrɛsi ɖaɖa Yehowa kunuɖetɔwo ’lɔjedɔwaxu ci yí le eju ci mɛ èle, nɔ woawa ɖoɖo so nu.

Nɔ èji mɔ yeaŋwlɛn ŋkɔ ɖɛ do enyɔtakankandadoxu lɔ ji, ana nu, alo awa enubu ɖe, vɔ dèŋwlɛn ao ŋkɔ koɖo ao nyɔ wlawla ɖɛ oɔ, mìdatɛnŋ awa do ao nu biɔbiɔ ji o.

Nɔ evajɔ mɔ mìtrɔ ese kudo amɛ ŋtɔ adrɛsi nana nu koɖo kukiwo zanzan nuɔ, mìasɔ trɔtrɔ lɔwo do kpashi cɛ mɛ nɔ nànya enyɔ lɔwo koɖo lé mìzannɔ wo do.

Nɔ ese ɖemɔɔ, mɔnu buwo agbesun eo shi le eoŋtɔ nyɔ wlawlawo zanzan mɛ. Elɔ mɔnu ci yí sun eo shi mɔ àkpɔ ao nyɔ wlawlawo, atrɔ ashi le wo nu alo acucu wo le enyɔtakankandadoxu lɔ ji. Nɔ ese ɖemɔ le ao jumɛɔ, àkpɔ adrɛsiwo le elɛ tɔxu. Nɔ enyi ao adrɛsi ci èzan yí sɔ na eho nu yí enyɔbiɔse lɔ kudoɔ, yɔ dɔwaxu ci yí xɔ eho lɔ, ci adrɛsi yí woŋwlɛn do eho nana wemavi lɔ ji, nɔ ana numɛɖeɖe buwo eo.