ܪ݇ܚܘܿܫ ܠܸܚܒܼܝܼܫܵܬܹ̈ܐ

”‏ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܟܪܸܙܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܫܚܲܕܬܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹܐ.“‏—ܡܬܝ 14:24.

See recently added videos, music, articles, and news.

ܚܙܝܼ ܡܘܼܕܝܼ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܕ݇ܬܐܵ

ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܸܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܚܕܲܬܐܵ

ܩܵܒܠ݇ ܠܗ݇ܘܢܿ ܠܕܲܪ̈ܣܹܐ ܚܘܼܪܵܝܝܼ ܕܚܕܲܬܐܵ ܒܸܥܕܵܢܵܐ ܘܕܘܼܟܵܐ ܠܸܚܝܼܡܬܐܵ ܩܵܬܵܘܟܼܘܿܢ.‏

ܓ̰ܡܵܥܝܵـܬܐܹ̈ ܕܟܸܢܫܵܐ ܕܣܲܗܵܪܼܹ̈ܐ ܕܝܹܗܘܿܘܵܐ

ܡܵܫ݇ܟ̰ܸܚ ܐܲܝܟܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܓ̰ܡܵܥܝܵܐ ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܒܸܣܓܼܵܕܹܐ ܝ݇ܘܲܚ.‏

ܣܲܗܵܪܼܹ̈ܐ ܕܝܹܗܘܿܘܵܐ—‏ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܢܝܼ ܝ݇ܘܲܚ؟‏

ܐܲܚܢܲܢ ܐ݇ܬܝܼܵܝ̈ ܝ݇ܘܲܚ ܡܼܢ ܒܐܸܡܹ̈ܐ ܕܛܘܼܗܡܹ̈ܐ ܘܠܹܫܵܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ،‏ ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܲܢ ܡܚܘܼܝܸܕܹܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܐ.‏ ܗܿܘ ܒܘܼܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ،‏ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܡܝܲܩܘܼܪܹܐ ܠܝܹܗܘܿܘܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܚܕܲܬܐܵ ܒܵܪܝܵܢܵܐ ܕܟܠܵܝ̈ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ.‏ ܟ̰ܲܲܠܘܼܫܹܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܚܣܵܡܵܐ.‏ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܓܘܼܪܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ‏.‏ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܢ ܟܹܐ ܫܵܩܠܲܚ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܠܸܠܝܵܦܵܐ ܠܸܚܕܲܬܐܵ ܘܡܲܠܟܘܼܬܐܵ ܕܐܲܠܵܗܵܐ‏.‏ ܣܵܒܵܒ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝ݇ܘܲܚ،‏ ܝܲܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝ݇ܘܲܚ ܒܘܼܬ ܝܹܗܘܿܘܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ܘܲܚ ܝ݇ܕܥܝܼܵܝ ܣܲܗܵܪܼܹ̈ܐ ܕܝܹܗܘܿܘܵܐ‏.‏

ܒܵܕܹܩ ܠܘܸܒܣܵܝܬ ܩܪܝܼ ܠܚܕܲܬܐܵ ܥܲܢܠܵܝܢ‏.‏ ܝ݇ܠܘܿܦ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܲܢ ܘܗܲܝܡܵܢ̈ܘܼܝܵܬܲܢ.‏

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.