Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ noeˬ mawˇ-eu

Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ noeˬ mawˇ-eu

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ deuˬ yawˬ k’oꞈ na luꞈ, Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ noeˬ mawˇ-eu bawˬ-iˬ-ahˇ aˬ yawꞈ neh ehˇ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ mˇ caw-eu ma. (Luˇkaꞈ 22:19, 20) Aˇ yehˇ huiˬ-eu aˇ yamˬ heu-ahˇ oe-awˬ lehˇ, nga maꞈ nawˬ-ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ kuˇ-eu ma. Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ heu nawˬ-euˬ g’aˇ duˬ aˬ jeˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ nga lehˇ ya siˬ nya tehꞈ-a.