Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ | Loˇmaˆ 15-16

Nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ g’aˬ za-eu g’aˇ duˬ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ haw

Nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ g’aˬ za-eu g’aˇ duˬ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ haw

15:4-7

Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-euˬ dawˬ pyeuꞈ-eu Jaˇliꞈ neh aˬ dui-ahˇ g’aˬ biꞈ-awˇ, caw ba nehˬ laꞈ-eu meh. Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ ahˇ-eu heu deuˬ-euˬ gaˇ kawˆ, aˬ dui-ahˇ g’aˬ aˬ joˆ-ehˇ biꞈ-eu nga?

  • Noˇaˬ

  • Yoˇsehˆ

  • Daˬbiˇ