Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

●○○ Tsaꞈ gaˬ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Yeˬsuˇ aˬ suˇ g’aˬ nga?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Tehˬ 16:16

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Yeˬsuˇ aˬ jeˬ miˇ neh ya shiˇ-euˬ nga?

○●○ G’a k’oꞈ iˇ dahˬ beh poˆ

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Yeˬsuˇ aˬ jeˬ miˇ neh ya shiˇ-euˬ nga?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Tehˬ 20:28

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Aˬ dui Yeˬsuˇ neh ka k’oꞈ nehˬ le-euˬ jeˬ-ahˇ, aˇ poeˬ taˬ baw-eu lehˇ aˬ joˆ-ehˇ mˇ mawˇ nya-eu nga?

○○● Nyiˬ poˆ aˬ yawꞈ poˆ g’a k’oꞈ iˇ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Aˬ dui Yeˬsuˇ neh ka k’oꞈ nehˬ le-euˬ jeˬ-ahˇ, aˇ poeˬ taˬ baw-eu lehˇ aˬ joˆ-ehˇ mˇ mawˇ nya-eu nga?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Yoˇ 17:3

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ deuˬ bawˬ dzaˬ ngeh aˬ jeˬ jeˇ jahˇ-eu nga?

Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ noeˬ mawˇ-eu mehˬ bawˬ-ahˇ kuˇ gaˬ-eu (Smˇ siˬ ba la 23–Oeˬ siˬ ba la 19)

Nga maꞈ aˇ yeˇ huiˬ-eu mehˬ bawˬ-ahˇ oe lehˇ yawˬ g’aˬ na luꞈ-ahˇ kuˇ gaˬ luꞈ-eu ma. Heu taꞈ nawˬ-ahˇ biꞈ ma. Oeˬ siˬ ba la 19 nah-ahˇ miˇ k’ahˬ doe ni jawˇ-eu yaw myaˬ lam g’aˬ, Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ noeˬ mawˇ-eu mehˬ bawˬ-ahˇ uiˬ laˇ-eu meh. Sahˬ boꞈ aˇ taꞈ heu laꞈ k’oeˇ aˇ nah, aˇ yamˬ hawˇ-eu bawˬ dzaˬ duˬ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ meh. Mehˬ bawˬ heu-euˬ jeˬ hu jaw-ahˇ, “Maˇ maˇ ni g’eh-eu dehꞈ-eu jeˬ-euˬ g’aˇ duˬ leh jeh” lehˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ naˇ haˬ le-awˬ lehˇ nga maꞈ nawˬ-ahˇ kuˇ gaˬ-eu ma.

Nui ma ahˇ-eu deuˬ-ahˇ naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Yeˬsuˇ aˬ jeˬ miˇ neh ya shiˇ-euˬ nga?