Noeˬ mawˇ-eu mehˬ bawˬ-ahˇ laˇ-euˬ tiˬ g’aˬ-ahˇ laˬ k’aˬ tiˬ cehˇ ha luꞈ

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ hawˇ-eu tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ mˇ-eu--Bawˬ dzaˬ-eu sahˬ boꞈ aˇ taꞈ Oeˬ siˬ ba la 2019

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ heu naˇ, Yeˬsuˇ shiˇ-euˬ gaˇ kawˆ nehˬ-ehˇ taꞈ-eu meh.

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

Maˬ sheuˬ dahˬ dzaˬ-eu jeˬ laꞈ sawˬ pyeuꞈ

Maˬ sheuˬ dahˬ dzaˬ-euˬ deuˬ, aˇ yamˬ heu gaˇ dahˇ tsoeˬ gaˇ aˬ joˆ-ehˇ zmˬ nya-eu nga?

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

Yeˬhawˇbaˬ saˇ jaˇ ziꞈ

Aˬ dui lawˬ haw laˇ-eu jeˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ ngeh, aˬ dui kamˬ daˬ coeˇ ni Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ loˬ-eu jeˬ biꞈ nehˬ laꞈ-eu meh.

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Noeˬ mawˇ-eu mehˬ bawˬ-euˬ g’aˇ duˬ, nawˇ aˬ joˆ-ehˇ lehˬ hmˬ le?

Aˬ dui yawˬ g’aˬ na luꞈ nui ma ya lehˬ hmˬ taˬ-eu meh. Aˬ joˆ-ehˇ lehˬ hmˬ nya-eu nga?

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

“Dawˬ tawˆ luꞈ k’oeˇ taˆ Miˬyehˇ uˆ lahˇ jiˇ tehꞈ-a”

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ saˇ jaˇ ziꞈ-eu deuˬ-euˬ g’aˇ duˬ, mehˬ hu paw muiˬ dui dui-eu jeˬ loꞈ luꞈ-eu meh.

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

‘Yeˬhawˇbaˬ yawˬ jeˬ na luꞈ ngehˬ g’eh dah teˬ nehˬ laꞈ-eu Miˬyehˇ pyeuꞈ’

Yeˬhawˇbaˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ neh jiˇ aˬ dui-ahˇ g’aˬ biꞈ-eu meh.

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Miˬyehˇ mehˬ nehˬ laꞈ-eu jeˬ-ahˇ ha geuꞈ

Huiˬ dui dui-eu saˬ laˬ Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ k’aˇ muiˬ dzehˬ-eu jeˬ mehˬ nehˬ laꞈ-eu meh.