Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ loꞈ

Nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ loꞈ

Nawˇ Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ-ahˇ dawˬ luꞈ-eu aˇ myaˆ k’oꞈ byah laˇ maˬ? Nawˇ shaˬ zahˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ k’awꞈ, nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ dawˬ luꞈ ma loˇ? (Maˆ 8:25) Mehˇ nmˇ tiˬ deuˬ na bye-eu jeˬ, k’ehˬ-eu k’aˆ-eu jeˬ, tawˬ-ahˇ bi ngehꞈ uˇ-eu jeˬ, maˬ ngeuˇ naˇ sehꞈ de lehˇ lmˬ laˇ gaˇ keuˆ ni ya daˬ luꞈ-eu meh. Tiˬ deuˬ na naˇ, maˬ taˬ leˇ ni naˇ-eu miˇ neh maˬ ehˇ, aˇ k’oꞈ k’awˆ laˇ-euˬ miˇ neh maˬ ehˇ, shaˬ zahˬ deuˬ-ahˇ daˬ luꞈ-eu meh.

Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu shaˬ zahˬ-ahˇ ya tahꞈ puˬ k’awꞈ, mehˬ hu paw haw tsoˆ taˬ-awˇ loꞈ nya ni aˬ dui-ahˇ caw ba nehˬ-eu aˬ jeˬ nga? Aˬ dui nui jah-ahˇ bi ziꞈ laˇ-eu g’aˇ duˬ, yawˬ nah na luꞈ Jaˇliꞈ gui-awˇ, ya shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu uˬ taꞈ, noeˬ tmˬ-eu jeˬ-ahˇ ya haw tsoˆ taˬ-eu meh. (2 Gawˇ 4:16-18; Heˬ 12:2) Aˬ dui guiˬ lahˬ shaˇ-eu laꞈ k’oeˇ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ biꞈ nehˬ laꞈ lehˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ tahˬ shaˇ. (Luˇ 11:10, 13; Heˬ 5:7) Aˬ dui gaˬ-eu Aˬda aˬ dui-ahˇ laˬ k’aˬ tiˬ cehˇ “nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ daˬ coeˇ ni” caw ba nehˬ laꞈ-eu meh.—Sehˇ 1:11.

Aˬ dui “nui ma ziꞈ dah ni cehˆ g’eh”—Laꞈ sawˬ za ni cehˆ lehˇ ehˇ-eu biˬdiˬoˬ haw g’aˬ naˇ, laꞈ oˆ jaˆ-eu naˇ haˬ-eu jeˬ heu deuˬ-ahˇ dawˬ k’oꞈ biꞈ:

  • Aˬ dui ‘maˬ noeˬ miˇ-ahˇ aˬ dui k’oeˇ taˆ aˬ jeˬ yaw doeˇ jeˬ keuˆ le nya-eu’ nga? (Tsoˆ 9:11)

  • Shaˬ zahˬ-ahˇ ya tahˬ ngeh, guiˬ lahˬ shaˇ-eu heu naˇ aˬ dui-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ caw ba nehˬ-eu nga?

  • Aˬ dui gaˇ hu loꞈ-ehˇ Miˬyehˇ-euˬ gaˇ maˬ paˇ mˇ nya naˇ, aˬ jeˬ miˇ neh nymˬ-mˇ mˇ nya-eu jeˬ-ahˇ ya shaˇ noeˬ-eu nga?

  • Laꞈ sawˬ-ahˇ haw tsoˆ taˬ

    Aˬ dui laꞈ sawˬ za nya-eu lehˇ aˬ duiˬ-ahˇ bi jah ziꞈ-eu aˬ jeˬ nga?