Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

●○○ Tsaꞈ gaˬ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ nymˬ-mˇ iˬ nah keuˆ ni zmˬ nya ngaˇ siˬ loˇ?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: 2Tiˆ 3:16

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ miˇ tsaˬ-euˬ zaˬ siˬ nui gahˇ nehˬ-ehˇ tsaˬ leˇ ngaˇ laˬ?

○●○ G’a k’oꞈ iˇ dahˬ beh poˆ

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ miˇ tsaˬ-euˬ zaˬ siˬ nui gahˇ nehˬ-ehˇ tsaˬ leˇ ngaˇ laˬ?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Baˆ 26:7

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ-euˬ nui noeˬ nui duˇ maˇ diˇ zmˬ nya ngaˇ laˬ?

○○● Nyiˬ poˆ aˬ yawꞈ poˆ g’a k’oꞈ iˇ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ-euˬ nui noeˬ nui duˇ maˇ diˇ zmˬ nya ngaˇ laˬ?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Dawˬ 14:30

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ ehˇ taˬ-euˬ jeˬ maˇ diˇ pyeuꞈ laˇ ngaˇ laˬ?