Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ | 2 Gawˇliˬtu 7-10

Shaˬ zahˬ caw pi-eu

Shaˬ zahˬ caw pi-eu

8:1-4; 9:7

Ka li zaˬ deuˬ Miˬyehˇ-euˬ gaˇ mˇ-eu nyiˬ jeˬ jaˆ-eu meh. Dahˬ beh-eu jeˬ naˇ, tsawˇ haˬ deuˬ Miˬyehˇ nehˬ-ehˇ “tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ ni mˇ-eu” gaˇ pyeuꞈ meh. Teu naˇ aˬ dui-euˬ tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ hawˇ-eu mehˬ-eu gaˇ heu meh. Nyiꞈ jeˬ aˬ yawꞈ jeˬ naˇ, nui jah taꞈ-eu mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ “caw ba nehˬ-eu” heu meh. (2 Gawˇ 5:18-20; 8:4) Teu miˇ neh, shaˬ-eu zahˬ-eu mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ caw ba-eu heu naˇ Miˬyehˇ-euˬ gaˇ mˇ-eu tiˬ jeˬ-awˇ,

  • mehˇ nmˇ deuˬ loˬ-eu jeˬ-ahˇ poˆ nehˬ-eu jeˬ pyeuꞈ.—2 Gawˇ 9:12

  • shaˬ zahˬ puˬ luꞈ-eu mehˇ nmˇ deuˬ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ guiˬ lahˬ huiˬ-eu lehˇ mˇ mawˇ nya ni, bawˬ dzaˬ gaˇ maˬ ehˇ, tsaꞈ gaˬ gaˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ gaˇ nui jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, paˇ mˇ k’oꞈ laˇ nya ni aˬ yawꞈ maꞈ-ahˇ caw ba nehˬ-eu jeˬ pyeuꞈ.—2 Gawˇ 9:12

  • Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ jeˬ pyeuꞈ meh. (2 Gawˇ 9:13) K’oeˇ naˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ-ahˇ maˬ ya leˇ-eu deuˬ-ahˇ tsaꞈ gaˬ-eu jeˬ jiˇ pyeuꞈ