Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

●○○ Tsaꞈ gaˬ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Tsawˇ haˬ shiˇ naˇ aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu nga?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Tsoˆ 9:5

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Shiˇ-eu jeˬ aˇ saˬ saˬ-eu jeˬ pyeuꞈ nga laˬ?

○●○ G’a k’oꞈ iˇ dahˬ beh poˆ

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Shiˇ-eu jeˬ aˇ saˬ saˬ-eu jeˬ pyeuꞈ nga laˬ?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Baˆ 14:14, 15

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Miˬyehˇ aˬ dui gaˬ-eu shiˇ-euˬ deuˬ-ahˇ bi g’oꞈ dehꞈ laˇ ngeh, aˬ dui-euˬ dehꞈ ziˇ aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu nga?

○○● Nyiˬ poˆ aˬ yawꞈ poˆ g’a k’oꞈ iˇ-eu

Naˇ haˬ-eu jeˬ: Miˬyehˇ aˬ dui gaˬ-eu shiˇ-euˬ deuˬ-ahˇ bi g’oꞈ dehꞈ laˇ ngeh, aˬ dui-euˬ dehꞈ ziˇ aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu nga?

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ: Yaˇ 32:18

Naˇ haˬ taˬ yaꞈ-eu jeˬ: Miˬyehˇ miˇ tsaˬ k’oeˇ taˆ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ jaˆ ni aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-eu nga?