Aˬmeˬliˇkaˬ miˇ k’ahˬ-ahˇ shaˬ zahˬ caw pi-eu gaˇ mˇ luꞈ

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ hawˇ-eu tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ mˇ-eu--Bawˬ dzaˬ-eu sahˬ boꞈ aˇ taꞈ Ngaˬ siˬ ba la 2019

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ

Ngehˬ jeˬ ngehˬ kawˆ heu naˇ shiˇ-eu jeˬ hawˇ-eu g’oꞈ dehꞈ laˇ-eu jeˬ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-awˇ ngehˬ keuˆ taˬ-euˬ meh.

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

“Nga maꞈ-euˬ nui ma tiˬ jawˇ-iˬ g’aˬ maˬ baˬ”

Aˬ dui mehˬ hu paw Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ mˇ nehˬ le-eu jeˬ-ahˇ noeˬ mawˇ-eu heu naˇ, aˬ dui-ahˇ g’aˬ maˬ bi baˬ-eu uˬ taꞈ, laˬ k’aˬ jiˇ cehˇ ni caw ba nehˬ-eu meh.

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

Shaˬ zahˬ caw pi-eu

Shaˬ-eu zahˬ-eu mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ caw ba-eu heu naˇ Miˬyehˇ-euˬ gaˇ mˇ-eu tiˬ jeˬ pyeuꞈ-eu meh.

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Shaˬ zahˬ caw pi-eu gaˇ, Kehˇ-leˇbi-yamˬ iˇ jaw lahˇ-ahˇ jawˇ-eu mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ

Mehˇ nmˇ deuˬ Kehˇ-leˇbi-yamˬ iˇ jaw lahˇ-ahˇ jawˇ-eu mehˇ nmˇ deuˬ loˬ-eu jeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ caw ba-euˬ nga?

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

“Pawˇluˆ-euˬ ‘shiˬ shaˬ mawˇ do laꞈ k’oeˇ-euˬ aˬ gah’”

Pawˇluˆ ‘shiˬ shaˬ mawˇ do laꞈ k’oeˇ-euˬ aˬ gah’ lehˇ ehˇ ngeh aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ mawꞈ-eu nga?

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Nawˇ ‘shiˬ shaˬ mawˇ do laꞈ k’oeˇ-euˬ aˬ gah’ ahˇ k’awꞈ, g’aˬ leˇ nya

Aˬ dui shaˬ zahˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ k’awꞈ, Yeˬhawˇbaˬ Miˬyehˇ-ahˇ g’oe-awˇ aˬ joˆ-ehˇ mˇ byah nya-eu nga?

Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ poeˬ-eu zaˬ siˬ nui gahˇ

“Aˬ cawˬ mehˬ shi aˬ yawꞈ-ahˇ ngaˇ dehˬ-euˬ ma”

Aˬ dui maˬ byah kuꞈ-eu tsawˇ haˬ pyeuꞈ-eu miˇ neh, nui ma baw-eu jeˬ-ahˇ g’aˬ leˇ nya ni ya leh jeh daˆ leꞈ-eu meh.

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Aˬ dui-euˬ uˬ duˬ tahˬ duˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ bo saˆ nya-eu nga?

Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ Bawˬdzaˬnymˇ heu naˇ, tsoˆ taˬ jeˬ pyeuꞈ-eu tehꞈ maˬ ngeuˇ-a. Heu-aˬ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ a nehˬ taˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ duˬ pyeuꞈ meh.