Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Ka li zaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ hawˇ-eu tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ mˇ-eu--Bawˬ dzaˬ-eu sahˬ boꞈ aˇ taꞈ G’oeˬ siˬ ba la 2016

DOWNLOAD OPTIONS