Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dzaw deuˆ 16

Yaw muiˬ paw hawˇ-eu g’aˬ ahˇ leˇ-eu jeˬ-ehˇ ngehˬ

Yaw muiˬ paw hawˇ-eu g’aˬ ahˇ leˇ-eu jeˬ-ehˇ ngehˬ

Yawˇbaˆ 16:5

Aˇ yeˇ huiˬ-eu jeˬ: Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ g’aˬ biꞈ-awˇ, shaˬ zahˬ gaˇ kawˆ deuˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ laˆ piˇ nya nga lehˇ ngehˬ.

Mˇ paˬ-ehˇ g’eh-eu jeˬ:

  • Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ yaw muiˬ paw dzeˇ haw. Aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ deuˬ Yeˬhawˇbaˬ nui kahˇ shiˇ ni mˇ mawꞈ meh lehˇ jah ziꞈ. Nui noeˬ nui duˇ ya biꞈ k’awꞈ, aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ yaw muiˬ jeˬ-ahˇ k’aˇ g’eh nya gaˇ neh nui ma keuˆ-eu laꞈ k’oeˇ jeˬ hu ja ceuˬ nehˬ.

  • Maˬ muiˬ paw dzeˇ yaw k’aˆ-ehˇ taˬ ngehˬ. Maˬ muiˬ-eu gaˇ kawˆ-ahˇ ya ngehˬ keuˆ ngeh, maˇ diˇ loˬ gaˇ tehꞈ-ehˇ ngehˬ. Gaˇ kawˆ myaˬ tiˬ paˆ yaw muiˬ paw dzeˇ tehꞈ-ehˇ ngehˬ-eu jeˬ ya bi pyeuꞈ.

  • Jaˇliꞈ-ahˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ leˇ ni zmˬ. Yeˬhawˇbaˬ neh tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ g’aˇ duˬ, mˇ dzeuˇ yaꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, mˇ luꞈ-eu jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, mˇ-eu lehˇ g’eh-eu jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, yaw k’aˆ-ehˇ ngehˬ keuˆ. Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ nui k’aˬ ahˇ-awˇ noeˬ tmˬ-eu jeˬ jaˆ ni caw ba nehˬ.