Gui gaˇ mehˬ gaˇ leh jeh

Paˇ dmˬ heu dmˬ nawˇ baˬ maꞈ-euˬ mehˬ shi gui-eu jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, ngehˬ-eu jeˬ hawˇ-eu mehˬ-eu jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, bi muiˬ daˆ laˇ ni caw ba nehˬ-eu g’aˇ duˬ jahˇ doˆ taˬ-euˬ meh.

Uˆ lahˇ-eu aˇ muˇ-euˬ sahˬ boꞈ

Aˬ dui tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ-ahˇ aˇ yeˇ k’aˇ huiˬ-eu gaˇ kawˆ mehˬ luꞈ-eu ma.

Dzaw deuˆ 1

Muiˬ-eu aˇ dahˬ beh-eu dawˬ

Muiˬ-eu aˇ dahˬ beh-eu dawˬ aˇ yeˇ huiˬ-eu smˇ jeˬ-ahˇ mˇ byah.

Dzaw deuˆ 2

Aˬ myah myah ngehˬ-eu loꞈ-ehˇ ngehˬ

Aˬ dui aˬ myah myah ngehˬ-eu loꞈ-ehˇ ngehˬ naˇ, naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ aˬ dui neh ngehˬ-eu jeˬ-ahˇ nui ma tsaˬ-awˇ ha geuꞈ meh.

Dzaw deuˆ 3

Naˇ haˬ-eu jeˬ zmˬ

Nui ma bi ahˇ laˇ-eu g’aˇ duˬ hawˇ-eu aˇ yeˇ huiˬ-eu tsahˇ-ahˇ toeˬ mehˬ-eu g’aˇ duˬ, yaw muiˬ-ehˇ naˇ haˬ.

Dzaw deuˆ 4

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ-ahˇ nui ma ahˇ ni laˆ noeˬ nehˬ

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ maˬ gui mi naˆ-ehˇ naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-euˬ nui ma-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jeˬ hu lehˬ hmˬ nya nga lehˇ haw.

Dzaw deuˆ 5

Gui tsaˬ

Gui tsaˬ-eu heu naˇ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ zaˬ siˬ nui gahˇ dzawˇ nehˬ-eu laꞈ k’oeˇ neh aˇ yeˇ huiˬ-eu tiˬ jeˬ pyeuꞈ meh.

Dzaw deuˆ 6

Jaˇliꞈ aˇ deuˆ-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ dzawˇ nehˬ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ aˬ dui gui luꞈ-eu Jaˇliꞈ aˇ deuˆ hawˇ-eu ngehˬ luꞈ-eu gaˇ kawˆ aˬ joˆ-ehˇ taꞈ nga lehˇ maˇ jawˆ ni siˬ leˇ ni caw ba nehˬ.

Dzaw deuˆ 7

Tsaˬ-awˇ jah coeˇ paˬ-ehˇ g’eh-eu gaˇ kawˆ zmˬ

Tsaˬ-awˇ jah coeˇ paˬ-ehˇ g’eh-eu gaˇ kawˆ heu naˇ, naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ maˇ diˇ ngeuˇ-eu loꞈ-ehˇ bi g’oˆ shaw ni caw ba nehˬ-eu meh.

Dzaw deuˆ 8

Yaw jeˬ ma jeˬ zmˬ-awˇ mehˬ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ nui ma bi ahˇ-awˇ, aˇ yeˇ huiˬ-eu tsahˇ-ahˇ mehˬ-eu g’aˇ duˬ, yaw awˬ awˬ lehˇ g’eh-eu yaw jeˬ ma jeˬ zmˬ.

Dzaw deuˆ 9

Keu ka deuˬ-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ zmˬ

Nui ma laꞈ k’oeˇ g’awˬ myahˇ ni bi noeˬ taˬ-eu g’aˇ duˬ keu ka deuˬ zmˬ.

Dzaw deuˆ 10

Teˇ saˇ zmˬ jeˬ zmˬ kawˆ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-euˬ nui ma-ahˇ laˆ noeˬ-awˇ, mˇ caw paˬ-ehˇ g’aˬ biꞈ-eu g’aˇ duˬ, teˇ saˇ ngehˬ k’aˆ-awˇ a zaˬ zaˬ-ehˇ ngehˬ-eu, maˬ ngeuˇ naˇ teˇ saˇ yaw goˇ yaw awˆ ngehˬ-awˇ ngehˬ kawˇ-awˇ a lawˆ lawˆ-ehˇ ngehˬ.

Dzaw deuˆ 11

Yaw zoˇ zoˇ lehˇ ngehˬ

Yaw zoˇ zoˇ lehˇ ngehˬ-eu heu naˇ, naˇ haˬluꞈ-eu deuˬ-ahˇ aˬ dui nui ma keuˆ-eu lehˇ bi siˬ-awˇ, aˬ yawꞈ maꞈ jiˇ aˬ dui ngehˬ luꞈ-eu gaˇ kawˆ-ahˇ nui ma ahˇ ni caw ba nehˬ-eu meh.

Dzaw deuˆ 12

Aˬ cawˬ-ahˇ noeˬ keuˆ-awˇ lmˇ boˬ ni ngehˬ

Aˬ dui nui ma laꞈ k’oeˇ neh ngehˬ naˇ, naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ aˬ dui k’ahˬ lahˇ-eu lehˇ siˬ leˇ.

Dzaw deuˆ 13

Gaˇ kawˆ deuˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu lehˇ bi siˬ

Aˬ dui neh mehˬ-euˬ jeˬ aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ dehꞈ ziˇ nehˬ-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ taꞈ nga lehˇ bi siˬ-awˇ, aˬ geu tsahˇ-ahˇ zmˬ iˇ nya nga lehˇ bi mawˇ.

Dzaw deuˆ 14

Aˇ yeˇ huiˬ-eu tsahˇ-ahˇ yaw k’aˆ-ehˇ ngehˬ keuˆ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ nawˬ neh mehˬ-eu jeˬ-ahˇ nui ma ahˇ ni caw ba nehˬ-awˇ, aˬ yawꞈ tsahˇ yawꞈ nawˬ neh aˇ pyaˇ daˬ taˬ-euˬ jeˬ hawˇ-eu gaˇ kawˆ uˬ dzah nehˬ-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ taꞈ nga lehˇ bi siˬ leˇ.

Dzaw deuˆ 15

Jah ziꞈ-eu laꞈ k’oeˇ ngehˬ

Jah ziꞈ-eu laꞈ k’oeˇ ngehˬ. Aˬ dui ngehˬ luꞈ-eu jeˬ-ahˇ jah-eu lehˇ bi siˬ.

Dzaw deuˆ 16

Yaw muiˬ paw hawˇ-eu g’aˬ ahˇ leˇ-eu jeˬ-ehˇ ngehˬ

Laˆ shaˬ-eu jeˬ-ehˇ maˬ ngeuˇ-eu laˆ muiˬ-eu g’aˬ pyeuꞈ. Shiˬ keuˇ ni bi g’eh laˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ dawˬ kawˬ-ahˇ taˬ huiˬ.

Dzaw deuˆ 17

Yaw awˬ awˬ-ehˇ g’oˆ shaw nya ni ngehˬ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ aˬ dui neh ngehˬ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ g’oˆ shaw leˇ ni caw ba nehˬ. Aˇ yeˇ huiˬ-eu tsahˇ-ahˇ siˬ leˇ ni dzawˇ nehˬ.

Dzaw deuˆ 18

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ nui gahˇ biꞈ

Aˬ dui mehˬ luꞈ-eu jeˬ aˬ yawꞈ maꞈ-ahˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ nya lehˇ bi noeˬ leˇ.

Dzaw deuˆ 19

Nui ma-ahˇ zaw leˇ ni mehˬ

Naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ gaˬ ni laˆ noeˬ nehˬ.

Dzaw deuˆ 20

Muiˬ-eu aˇ saˬ saˬ-eu dawˬ

Muiˬ-eu aˇ saˬ saˬ-eu dawˬ heu naˇ, naˇ haˬ luꞈ-eu deuˬ-ahˇ aˬ dui neh mehˬ-eu jeˬ-ahˇ ha geuꞈ-awˇ mˇ caw ni caw ba nehˬ-eu meh.

Nawˬ-euˬ huiˬ laˇ mahˇ laˇ-eu jeˬ boꞈ taˬ

Nawˇ gui gaˇ mehˬ gaˇ muiˬ daˆ laˇ ni leh jeh luꞈ ngeh, nawˬ-euˬ huiˬ laˇ mahˇ laˇ-eu jeˬ boꞈ ahˇ taˬ.