Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Nymˇ k’ahˬ laꞈ k’oeˇ laꞈ k’aˬ cehˇ-awˇ nui saˇ za ni aˬ joˆ-ehˇ ya dehꞈ-eu nga?

DOWNLOAD OPTIONS