Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 98

Jaˇliꞈ Miˬyehˇ neh bi noeˬ doˆ-eu laꞈ k’oeˬ boꞈ

Select an Audio Recording
Jaˇliꞈ Miˬyehˇ neh bi noeˬ doˆ-eu laꞈ k’oeˬ boꞈ

(2 Tiˆmoˇseˬ 3:16, 17)

 1. 1. Bya cehˆ ni Miˬyehˇ euˬ dawˬ kawˬ,

  aˬ dui ahˇ yaw shehꞈ bya nehˬ.

  Saˇ jaˇ ziꞈ laꞈ k’oeˇ mˇ caw naˇ,

  yaw tsaˬ yaw dawˇ dui ahˇ bi dzeuˇ.

 2. 2. Miˬyehˇ neh dui ahˇ biꞈ euˬ dawˬ,

  yawꞈ geuꞈ mawꞈ jeˬ ahˇ bi siˬ.

  Jaˇliꞈ dui-ahˇ mehˬ nya ni caw ba,

  gaˇ kawˆ laˆ piˇ jeˬ ahˇ k’awꞈ mehˬ.

 3. 3. Aˬ dui maꞈ Miˬyehˇ g’oeˇ gaˬ jeˬ,

  yawꞈ euˬ dawˬ laꞈ k’oeˇ ya siˬ.

  Dui myah luꞈ Miˬyehˇ dawˬ-ahˇ gui naˇ,

  dehꞈ jeˬ gaˇ ma-ahˇ cah daˆ leꞈ meh.