Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 97

Miˬyehˇ-euˬ dawˬ baˬ da neh dehꞈ nya

Select an Audio Recording
Miˬyehˇ-euˬ dawˬ baˬ da neh dehꞈ nya

(Maꞈtehˬ 4:4)

 1. 1. Dehꞈ jeˬ Miˬyehˇ dawˬ ahˇ jaˆ meh.

  aˬ yawꞈ neh ngehˬ jeˬ ahˇ.

  Dui dzaˬ dawˇ baˬ da dehꞈ-eu maˬ ngeuˇ,

  Miˬyehˇ-euˬ dawˬ baˬ da dehꞈ.

  Nymˇ k’awꞈ laꞈ k’aˬ cehˇ nui saˇ oꞈ,

  mehˬ hu paw guiˬ lahˬ za.

  (Caˇ poˆ)

  Tsawˇ haˬ dzaˬ baˬ da dehꞈ maˬ ngeuˇ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.

  Dui loˬ jeˬ Miˬyehˇ ehˇ nehˬ taˬ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.

 2. 2. Miˬyehˇ euˬ dawˬ laꞈ k’oeˇ boꞈ taˬ,

  gaˇ hu gaˇ kawˆ deuˬ ahˇ.

  Jah eu laꞈ k’oeˇ gaˇ mˇ yaꞈ deuˬ,

  k’aˬ duˬ ni saˇ jaˇ ziꞈ.

  Aˬ yawꞈ maꞈ neh dehꞈ jeˬ oˇ jeˬ-ahˇ,

  dui gui ngeh g’aˬ za laˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Tsawˇ haˬ dzaˬ baˬ da dehꞈ maˬ ngeuˇ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.

  Dui loˬ jeˬ Miˬyehˇ ehˇ nehˬ taˬ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.

 3.  3. Yawꞈ dawˬ ahˇ dui maꞈ k’aˇ gui ngeh,

  noeˬ tmˬ jeˬ k’awꞈ ziꞈ laˇ.

  Dui dehꞈ ziˇ-ahˇ gaˇ kawˆ doˆ laˇ ngeh,

  laꞈ daˬ nya nui gahˇ biꞈ.

  Dui neh ya gui ya gaˬ poeˬ eu jeˬ,

  nui ma laꞈ k’oeˇ dawˆ ahˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Tsawˇ haˬ dzaˬ baˬ da dehꞈ maˬ ngeuˇ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.

  Dui loˬ jeˬ Miˬyehˇ ehˇ nehˬ taˬ.

  Miˬyehˇ dawˬ baˬ da dehꞈ.