Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 93

Ngaˬ maꞈ-euˬ mehˬ bawˬ-ahˇ guiˬ lahˬ biꞈ laꞈ

Select an Audio Recording
Ngaˬ maꞈ-euˬ mehˬ bawˬ-ahˇ guiˬ lahˬ biꞈ laꞈ

(Heˬbyehˇ 10:24, 25)

 1. 1. Miˬyehˇ oˇ nga maꞈ guiˬ lahˬ shaˇ

  bawˬ dzaˬ gaˇ guiˬ lahˬ biꞈ laꞈ.

  Mehˬ bawˬ g’aˇ duˬ guiˬ lahˬ huiˬ ma.

  Nawˬ-euˬ yaw sahˇ bi jawˇ nehˬ laꞈ.

 2. 2. Uˬ duˬ tahˬ jeˬ shawˇ ni caw ba

  nawˬ euˬ dawˬ nga maꞈ-ahˇ mehˬ laꞈ.

  Tsaꞈ gaˬ iˇ ngeh nya ni caw ba.

  Nui ma ahˇ nui gaˬ bi byah.

 3. 3. Bawˬ dzaˬ gaˇ guiˬ lahˬ biꞈ nehˬ laꞈ.

  Mehˬ bawˬ gm awˇ nui saˇ biꞈ.

  Nga maꞈ mˇ jeˬ ngehˬ eu tmˇ eu

  huiˬ uˆ lahˇ baoˬ-ahˇ ciˬ huiˬ luꞈ-uˇ.