Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 92

Nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ ciˬ hui ciˬ mahˇ-eu jawˇ duˬ

Select an Audio Recording
Nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ ciˬ hui ciˬ mahˇ-eu jawˇ duˬ

(1 Laˬsaˬbaˬ 29:16)

 1. 1. Yeˬhawˇbaˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ ciˬ huiˬ g’aˇ duˬ,

  nymˇ heu ya tsoˆ euˬ guiˬ lahˬ huiˬ.

  Nawˬ ahˇ a nehˬ ma laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ.

  Nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ siˬ nya myaˬ laˇ ni.

  Nga maꞈ neh biꞈ euˬ jeˬ dawˬ tawˆ luꞈ,

  nawˬ euˬ pyeuꞈ tehꞈ meh maˇ diˇ naˇ.

  Nga maꞈ-euˬ pyuˇ shuiˇ hawˇ-eu mˇ nya eu jeˬ,

  laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ nawˬ ahˇ a nehˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Jawˇ duˬ heu tsahˇ nawˬ ahˇ damˬ nehˬ.

  Heu gaˇ neh nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ doˆ.

  Jawˇ duˬ heu tsahˇ nawˬ ahˇ damˬ ma.

  Miˬyehˇ oˇ ha geuꞈ nehˬ laꞈ.

 2. 2. Nymˇ nga maꞈ nawˬ-ahˇ ciˬ huiˬ ma Da oˇ.

  Heu gaˇ ja ceuˬ jeˬ tehꞈ-ehˇ bi jaˆ,

  nawˬ ahˇ ciˬ huiˬ jeˬ bi myaˬ laˇ ni.

  Myaˬ laˇ nawˬ-euˬ gaˇ ma-ahˇ laˇ mawꞈ deuˬ.

  Heu tsahˇ zmˬ awˇ nawˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ ma.

  Yaw muiˬ-ehˇ haw teˬ ma haw piˇ ma.

  G’aˬ biꞈ guiˬ lahˬ dawˬ dzawˇ gaˬ iˇ gaˇ.

  Yawˬ jawˇ na luꞈ bi jaˆ daˆ leꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  Jawˇ duˬ heu tsahˇ nawˬ ahˇ damˬ nehˬ.

  Heu gaˇ neh nawˬ-euˬ tsawˇ myahˇ doˆ.

  Jawˇ duˬ heu tsahˇ nawˬ ahˇ damˬ ma.

  Miˬyehˇ oˇ ha geuꞈ nehˬ laꞈ.