Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 86

Aˬ dui dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ loˬ

Select an Audio Recording
Aˬ dui dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ loˬ

(Iˇsaˬyaˇ 50:4; 54:13)

 1. 1. Laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ dzaw laˇ Yeˬhawˇbaˬ euˬ gaˇ kawˆ.

  ‘Saꞈ laˇ iˇ cuꞈ dawˇ’ Miˬyehˇ yaw sahˇ ehˇ.

  Miˬyehˇ euˬ dawˬ kawˬ zawˇ ma-ehˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ.

  Tsaˬ jeˬ-ahˇ mehꞈ eu deuˬ ya dzaˬ ya dawˇ dehˆ.

 2. 2. Taˬ byehˇ dzeh aˬ dui maꞈ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ bawˬ dzaˬ jeˬ.

  Aˬ dui tsaˬ eu dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ ahˇ loˬ.

  Heu gaˇ mehˇ nmˇ nehˬ-ehˇ Miˬyehˇ baoˬ ahˇ za.

  Miˬyehˇ yaw shehꞈ ahˇ dehꞈ nya-eu g’aˬ ahˇ laˇ.

 3. 3. Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ gaˇ dui ya mawˇ ngeh g’aˬ ahˇ laˇ.

  Shiˬ keuˇ g’eh Miˬyehˇ dawˬ mehˬ gaˇ ya gaˬ-eu.

  Myah luꞈ Miˬyehˇ euˬ tsawˇ haˬ nehˬ-ehˇ mawˇ dzoeˇ.

  Aˇ myah luꞈ tiˬ gaˇ yawꞈ maꞈ nehˬ-ehˇ jawˇ mawꞈ.