Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 85

Tiˬ g’aˬ tiˇ g’aˬ ha geuꞈ

Select an Audio Recording
Tiˬ g’aˬ tiˇ g’aˬ ha geuꞈ

(Loˇmaˆ 15:7)

 1. 1. Mehˬ bawˬ ahˇ laˇ deuˬ-ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ ha.

  Miˬyehˇ euˬ dawˬ naˇ haˬ laˇ dzaw laˇ.

  Dehꞈ jeˬ biꞈ eu tsaˬ jeˬ Miˬyehˇ dzawˇ nehˬ.

  Dui guiˬ lahˬ huiˬ laꞈ k’oeˇ aˬ yawꞈ kuˇ gaˇ ha geuꞈ.

 2. 2. Sheuˬ g’eh aˬ yuiꞈ biꞈ g’aˇ duˬ guiˬ lahˬ huiˬ.

  Yawꞈ maꞈ dui ahˇ caw ba ngehˬ g’eh nehˬ.

  Sheuˬ g’eh nehˬ laꞈ deuˬ-ahˇ gaˬ nui ma bi ahˇ.

  Aˬ dui maꞈ bawˬ dzaˬ gaˇ laˇ deuˬ ahˇ ha geuꞈ ma.

 3. 3. Tsawˇ haˬ yawˬ g’aˬ na-ahˇ Miˬyehˇ kuˇ eu meh.

  Nui ma yaw dawˇ deuˬ tsaˬ jeˬ-ahˇ ya mawˇ.

  Miˬyehˇ paw ya jawˇ Yeˬsuˇ baˬ da neh.

  Teu miˇ neh dui nui ma jeˇ lo ni taˬ-awˇ ha geuꞈ.