Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 81

Huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

Select an Audio Recording
Huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ-euˬ dehꞈ ziˇ

(Dawˬtsoˆ 11:6)

 1. 1. Nah shuiꞈ ahˇ yaw naꞈ-ehˇ tuˇ nahˇ ma maˬ doˆ laˇ mi.

  Lehˬ hmˬ awˇ iˇ doˆ ngeh,

  myaˆ nuiˆ miˆ tehˬ awˇ neh guiˬ lahˬ shaˇ.

  Tsaꞈ gaˬ duˬ-ahˇ k’aˇ puˬ le tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ uiˇ cawˬ.

  Tiˬ deuˬ na tiˬ k’ehˬ naˬ,

  tiˬ g’aˬ na iˇ dzeuˇ k’awꞈ dui yawꞈ luꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˬ dui neh tseˇ dehꞈ ziˇ,

  Yeˬhawˇbaˬ g’aˇ duˬ pyeuꞈ.

  Aˬ yawꞈ neh k’aˇ ehˇ euˬ loꞈ-ehˇ mˇ ma.

  Yehˇ k’awꞈ tsaˇ k’awꞈ oˇ dzeuˇ.

  Gaˇ heu mˇ eu leh jeh.

  Yawˬ nah na Yeˬhawˇbaˬ ahˇ gaˬ eu mˇ mawˇ nehˬ.

 2. 2. Mˬ ciꞈ le nahˇ ma ga tiˬ nah aˇ yamˬ jiˇ shaw.

  G’aˬ doeˇ doeˇ luꞈ eu k’awꞈ,

  nui ma ahˇ laꞈ k’aˬ cehˇ guiˬ lahˬ shaˇ.

  Muiˬ dui dui jeˬ biꞈ nehˬ aˬ dui gaˬ eu dehꞈ ziˇ.

  Yawˬ nah na Yeˬhawˇbaˬ,

  muiˬ jeˬ biꞈ nehˬ laꞈ miˇ guiˬ lahˬ huiˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˬ dui neh tseˇ dehꞈ ziˇ,

  Yeˬhawˇbaˬ g’aˇ duˬ pyeuꞈ.

  Aˬ yawꞈ neh k’aˇ ehˇ euˬ loꞈ-ehˇ mˇ ma.

  Yehˇ k’awꞈ tsaˇ k’awꞈ oˇ dzeuˇ.

  Gaˇ heu mˇ eu leh jeh.

  Yawˬ nah na Yeˬhawˇbaˬ ahˇ gaˬ eu mˇ mawˇ nehˬ.