Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 8

Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-euˬ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ

Select an Audio Recording
Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-euˬ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ

(Ja ceuˬ 91)

 1. 1. Yeˬhawˇbaˬ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ.

  Aˬ dui nui ma taˬ nya.

  Yawꞈ naˇ shmˇ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ.

  Miˬyehˇ uˆ lahˇ gaˇ jawˇ.

  Yawꞈ gaˇ mˇ eu saˇ jaˇ ziꞈ naˇ

  yawꞈ haw piˇ eu maˇ diˇ duˬ meh.

  Yeˬhawˇbaˬ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ.

  Aˬ myah luꞈ aˬ yawꞈ saˇ jaˇ ziꞈ.

 2. 2. Tsawˇ haˬ zaˬ yaw myaˬ shiˇ awˇ

  gaˇ dzeˇ shiˇ byah taˬ k’awꞈ.

  Nahˬ yu ni g’eh tsawˇ haˬ ahˇ

  tiˬ jawˇ byehˇ dzeh maˬ baw.

  Teu miˇ aˬ dui guˆ k’aˇ maˬ za.

  Laˆ cawˆ eu jeˬ dawˬ peh maˬ oe.

  Buˬ iˇ nya haiˬ jeˬ ahˇ neh

  yawꞈ aˬ dahˇ uˬ moˆ jawˇ miˇ neh.

 3. 3. Aˬ dui ahˇ yawꞈ ngehˬ g’eh meh.

  Caw ba lahˇ ju buˬ ni.

  Uˬ ciꞈ paw guˆ jeˬ hawˇ eu

  nah g’ahˇ beuˆ kaˆ myaˬ ahˇ

  aˬ dui guˆ eu tiˬ jeˬ maˬ loˬ.

  Aˬ gaˇ iˇ k’awꞈ guˆ k’aˇ maˬ za.

  Yeˬhawˇbaˬ cehˆ zaꞈ duˬ pyeuꞈ.

  Aˬ dui k’aˇ iˇ gaˇ bo saˆ meh.