Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 74

Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ caˇ dawˬ caˇ laˇ

Select an Audio Recording
Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ caˇ dawˬ caˇ laˇ

(Ja ceuˬ 98:1)

 1. 1. Laꞈ k’aˬ bi cehˇ g’aˬ leˇ gaˇ caˇ dawˬ caˇ heu,

  Huiˬ dui dui g’aˬ-ahˇ ja ceuˬ caˇ dawˬ pyeuꞈ meh.

  Noeˬ tmˬ jeˬ biꞈ saˇ jaˇ ziꞈ ni saˇ tiˇ biꞈ.

  Laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ caˇ laˇ yawˬ.

  (Caˇ poˆ)

  ‘Nuiˇ mahˬ mehˬ shi uˬ duˬ tahˬ laˇ.

  Sahˬpaˬ tseˇ daˆ gaˇ kawˆ tsaꞈ iˇ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ dawˬ caˇ heu caˇ dzaw.

  Miˬyehˇ mehˬ shi aw byaˆ tsawˇ myahˇ-ahˇ ja ceuˬ.’

 2. 2. Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ caˇ dawˬ yaw shuiꞈ neh dzawˇ gaˬ.

  Miˇ tsaˬ heu ahˇ Yeˬsuˇ Ka li uˆ lahˇ.

  Tsawˇ jeuˬ yaw shuiꞈ pyeuꞈ doˆ laˇ ehˇ taˬ euˬ loꞈ-ehˇ.

  Yawꞈ maꞈ Yeˬsuˇ dzoeˬ dzaˬ jeˬ ahˇ ha geuꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  ‘Nuiˇ mahˬ mehˬ shi uˬ duˬ tahˬ laˇ.

  Sahˬpaˬ tseˇ daˆ gaˇ kawˆ tsaꞈ iˇ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ dawˬ caˇ heu caˇ dzaw.

  Miˬyehˇ mehˬ shi aw byaˆ tsawˇ myahˇ-ahˇ ja ceuˬ.’

 3. 3. Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ dawˬ caˇ taˬ aw deuˬ caˇ nya.

  Dawˬ tsuiꞈ yaw maˇ bya cehˆ ni lmˇ boˬ g’eh.

  Miˇ k’ahˬ doe jawˇ deuˬ caˇ dawˬ heu ya caˇ meh.

  Caˇ laˇ yawˬ lehˇ aˬ cawˬ ahˇ jiˇ kuˇ gaˬ.

  (Caˇ poˆ)

  ‘Nuiˇ mahˬ mehˬ shi uˬ duˬ tahˬ laˇ.

  Sahˬpaˬ tseˇ daˆ gaˇ kawˆ tsaꞈ iˇ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ dawˬ caˇ heu caˇ dzaw.

  Miˬyehˇ mehˬ shi aw byaˆ tsawˇ myahˇ-ahˇ ja ceuˬ.’