Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 66

Guiˬ lahˬ dawˬ tsaꞈ gaˬ-eu

Select an Audio Recording
Guiˬ lahˬ dawˬ tsaꞈ gaˬ-eu

(Pah mehˬ-eu 14:6, 7)

 1. 1. Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ tsaˬ jeˬ zaꞈ taˬ-euˬ myahˇ laˇ.

  Iˬ nah Miˬyehˇ ehˇ taˬ-euˬ Sahˬpaˬ gaˇ kawˆ pah mehˬ.

  Yeˬhawˇbaˬ g’awˬ shaˬ gaˬ tsaˬ jeˬ ahˇ gaˬ miˇ neh,

  iˬ baˇ baˬ da neh shaˬ luꞈ eu deuˬ ahˇ noeˬ mawˇ.

  Zaˬmaˇ miˇ tsaˬ ahˇ bi dzoeˬ dzaˬ lehˇ teu miˇ tseˇ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ ehˇ loꞈ-ehˇ aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh oe meh.

  K’oeˇ naˇ Miˬyehˇ yawꞈ euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ miˬ shuiꞈ biꞈ nehˬ.

  Ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ jeˬ za tseˇ doˆ taˬ-euˬ cuiˆ yawˇ deuˬ.

 2. 2. Aˬ dui tsaꞈ gaˬ luꞈ eu guiˬ lahˬ dawˬ heu myahˇ laˇ.

  Yeˬhawˇbaˬ pah nehˬ meh aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh jawˇ.

  Mˬ taˆ g’aˬ k’ehˇ dui nehˬ-ehˇ ya tsaꞈ gaˬ-eu laꞈ k’aˬ cehˇ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ dzawˇ gaˬ iˇ ngeh dui ahˇ caw ba.

  Miˬyehˇ tsawˇ myahˇ yaw zeu bi baw g’aˇ duˬ hawˇ eu,

  aˬ yawꞈ geuˇ loꞈ-ehˇ ja ceuˬ heu naˇ dui euˬ gaˇ pyeuꞈ meh.

  Miˬyehˇ tsawˇ myahˇ saˇ kiˇ ya kamˬ nui saˇ oꞈ nya.

  Mˬ maˬ maˬ byaˆ ziꞈ eu guiˬ lahˬ dawˬ tsaꞈ gaˬ iˇ.