Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 65

Huiˬ laˇ mahˇ laˇ

Select an Audio Recording
Huiˬ laˇ mahˇ laˇ

(Heˬbyehˇ 6:1)

 1. 1. Huiˬ daˆ laˇ huiˬ daˆ laˇ noeˬ dahˇ bi doe laˇ.

  Maˇ jawˆ ni mawˇ nya ni yaw tsaˬ yaw dawˇ yaw shehꞈ bya.

  Leh jeh awˇ bi huiˬ laˇ Miˬyehˇ gaˇ mˇ paw.

  Pyeuꞈ leˇ nya ni Miˬyehˇ-ahˇ g’oe.

  Yawˬ g’aˬ na mˇ laˇ nya Miˬyehˇ gaˇ.

  Noeˬ miˇ-a loˇ Yeˬsuˇ jiˇ gaˇ heu mˇ.

  Miˬyehˇ neh bi caw ba maˬ ya coˬ iˇ ni.

  Tsaˬ jeˬ g’aˇ duˬ jawˇ ziꞈ taˬ.

 2. 2. Huiˬ daˆ laˇ huiˬ daˆ laˇ k’aˬ duˬ ni tsaꞈ iˇ.

  Tsawˇ jeuˬ tsawˇ ca deuˬ ahˇ guiˬ lahˬ dawˬ tsaꞈ gaˬ nehˬ iˇ.

  Aˬ dui euˬ Sahˬpaˬ pyeuꞈ-eu Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ,

  iˇ kahˇ doe ni tsaꞈ gaˬ ngeh.

  Dui guˆ ni tsawˇ haˬ deuˬ laˆ tsoeˬ k’awꞈ,

  maˬ naˬ leˇ k’aˇ ngeuˇ gaˇ mehˬ iˇ ma.

  Tsaꞈ gaˬ iˇ Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ keuˆ le shaw lehˇ.

  Ehˇ nehˬ iˇ tsaˬ eu jeˬ ahˇ.

 3.  3. Huiˬ daˆ laˇ huiˬ daˆ laˇ pyeuꞈ doˆ leˇ nya ni.

  Gaˇ g’awˬ mya ni jaˆ miˇ bym laˇ byehˆ laˇ ni leh jeh.

  Miˬyehˇ euˬ yaw sahˇ neh nawˬ ahˇ bi sheuˬ g’eh.

  Laꞈ k’aˬ cehˇ jeˬ Miˬyehˇ biꞈ.

  Shaˬ laꞈ k’oeˇ poˆ mawˇ deuˬ-ahˇ gaˬ jeˬ biꞈ.

  Nui ma ahˇ ahˇ leˇ ni g’a k’oꞈ iˇ.

  Yawꞈ maꞈ ahˇ muiˬ tsawˇ haˬ pyeuꞈ laˇ ni caw ba.

  Toˆ-ehˇ jahˇ naˇ tsaˬ yaw shehꞈ bya.