Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 62

Dawˬ caˇ yaw shuiꞈ

Select an Audio Recording
Dawˬ caˇ yaw shuiꞈ

(Ja ceuˬ 98)

 1. 1. Caˇ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ

  zawˇ ma-ehˇ muiˬ caˇ dawˬ yaw shuiꞈ neh.

  Yawꞈ neh mˇ huiˬ gaˇ deuˬ tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ mehˬ nehˬ.

  Laˇ ja ceuˬ baoˬ ahˇ aˬ yawꞈ g’aˬ leˇ eu Miˬyehˇ pyeuꞈ.

  Dawˇ coe ni daˇ tsehˆ nehˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ g’aˇ duˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Caˇ yawˬ caˇ dawˬ yaw shuiꞈ.

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Yeˬhawˇbaˬ dui Sahˬpaˬ.

 2. 2. Caˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ dui Sahˬpaˬ Miˬyehˇ ahˇ ja ceuˬ.

  Aˬ yawꞈ tsawˇ myahˇ-ahˇ ja ceuˬ yaw zeu baw caˇ dawˬ caˇ.

  Caˇ Sahˬpaˬ mehˬ shi teˇ saˇ yaw k’aˆ-ehˇ huiˬ aˇ maꞈ nehˬ-ehˇ.

  Daˇ heh hawˇ-eu coiˇ doi neh teˇ saˇ yaw k’aˆ-ehˇ ja ceuˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Caˇ yawˬ caˇ dawˬ yaw shuiꞈ.

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Yeˬhawˇbaˬ dui Sahˬpaˬ.

 3. 3. Caˇ iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ k’aˇ jawˇ jeˬ ja ceuˬ Miˬyehˇ ahˇ.

  Beh taˬ jeˬ nehˬ-ehˇ gm leˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ ja ceuˬ.

  Miˇ tsaˬ laꞈ k’aˬ cehˇ iˇ cuꞈ lawˇ gawˆ deuˬ laꞈ k’awˆ tehˆ.

  Gawˬ jawˬ gawˬ duˇ g’aˬ lawˬ yawˬ gaˇ na caˇ-awˇ ja ceuˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Caˇ yawˬ caˇ dawˬ yaw shuiꞈ.

  Caˇ caˇ-awˬ caˇ.

  Yeˬhawˇbaˬ dui Sahˬpaˬ.