Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 6

Mˬ Miˬyehˇ-euˬ yaw shehꞈ k’ahˬ sehˇ tsaꞈ gaˬ

Select an Audio Recording
Mˬ Miˬyehˇ-euˬ yaw shehꞈ k’ahˬ sehˇ tsaꞈ gaˬ

(Ja ceuˬ 19)

 1. 1. Mˬ taˆ haw ngeh Yeˬhawˇbaˬ-euˬ yaw shehꞈ mawˇ laˇ.

  Aˬ dui aˬ yawꞈ laꞈ zaˇ

  mˬ taˆ bya cehˆ ya mawˇ.

  Yawˬ jawˇ na luꞈ ja ceuˬ jeˬ ahˇ za meh.

  Aˬ yawꞈ baoˬ hawˇ-eu nui gaˬ nui gahˇ

  aˬ guiˇ deuˬ tsaꞈ gaˬ luꞈ.

 2. 2. Shiˬ keuˇ g’eh laˇ Yeˬhawˇbaˬ zahˇ dawˬ byah kuꞈ.

  Zaˬ guˬ tsawˇ mawˬ deuˬ ahˇ

  yawꞈ euˬ dawˬ sheuˬ g’eh nehˬ.

  Yawꞈ euˬ zahˇ dawˬ tsaꞈ dui dawˇ dui dui meh.

  Aˬ yawꞈ euˬ dawˬ yaw shawˇ miˇ neh,

  mehˬ laˇ ahˇ coeˇ oˆ g’eh.

 3. 3. Yawˬ jawˇ na luꞈ Miˬyehˇ ahˇ guˆ jeˬ yaw muiˬ.

  Yawꞈ dawˬ shuiˇ naˆ maˬ tseˇ

  aˇ poeˬ baw dzehˬ jeˬ pyeuꞈ.

  Miˬyehˇ zahˇ dawˬ yawꞈ tsawˇ haˬ ahˇ sheuˬ g’eh.

  Ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ muiˬ eu tsawˇ myahˇ

  dui saˇ jaˇ ziꞈ ja ceuˬ.