Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 59

Ngaˬ nehˬ-ehˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ

Select an Audio Recording
Ngaˬ nehˬ-ehˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ

(Ja ceuˬ 146:2)

 1. 1. Ja ceuˬ Miˬyehˇ-ahˇ.

  Laˇ-awˬ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ.

  Dehꞈ jeˬ hawˇ eu yaw muiˬ jeˬ dui ahˇ biꞈ.

  Tsaꞈ gaˬ tsawˇ myahˇ

  nah neh miˇ neh.

  Ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ yawꞈ nui gaˬ hawˇ-eu baoˬ ahˇ.

  Yawꞈ euˬ tsawˇ myahˇ dzawˇ gaˬ awˇ caˇ ja ceuˬ.

 2. 2. Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ.

  K’aˇ loˬ jeˬ biꞈ.

  Aˬ dui shaˇ gaˇ naˇ haˬ awˇ haw nehˬ meh.

  Yawꞈ baoˬ caw ba,

  g’aˬ baˬ deuˬ ahˇ.

  Taˬ aw deuˬ ahˇ Miˬyehˇ yaw sahˇ caw ba.

  Dui yawꞈ tsawˇ myahˇ ja ceuˬ awˇ baoˬ-ahˇ ja keuˆ.

 3. 3. Ja ceuˬ Miˬyehˇ-ahˇ.

  Tsaˬ-eu Miˬyehˇ pyeuꞈ.

  Aˬ yawꞈ dui ahˇ g’aˬ biꞈ nui ma taˬ nya.

  Laˆ tsaˬ laˆ tsahˇ.

  Nui ma-ahˇ laˆ saˆ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ yawˬ g’aˬ na-ahˇ guiˬ lahˬ biꞈ.

  Laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ caˇ dawˬ caˇ-awˇ ja ceuˬ ma.