Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 58

Nui saˇ oꞈ mawꞈ-eu deuˬ-ahˇ poˆ

Select an Audio Recording
Nui saˇ oꞈ mawꞈ-eu deuˬ-ahˇ poˆ

(Luˇkaꞈ 10:6)

 1. 1. Tsaˬ jeˬ mehˬ iˇ lehˇ Yeˬsuˇ ehˇ taˬ yaꞈ.

  Jawˇ la aˇ yamˬ k’aˬ lehˇ jaˆ k’awꞈ,

  Yeˬsuˇ Yeˬhawˇbaˬ gaˇ kawˆ mehˬ.

  Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ euˬ yawˇ deuˬ ahˇ gaˬ meh.

  Uˬ shawˬ paw neh mˬ ciꞈ ngeh keuˆ

  aˬ yawꞈ mehˬ nehˬ iˇ.

  Iˇ kahˇ doe ni gaˇ ma doe ni.

  Aˬ dui ya mawˇ deuˬ ahˇ tsaꞈ gaˬ.

  G’awˬ myahˇ maˬ g’eh-ehˇ tsawˇ haˬ shaˬ zahˬ byoˆ iˇ meh.

  (Caˇ poˆ)

  Poˆ uiˬ iˇ ma.

  Miˇ k’ahˬ doe ni nui saˇ oꞈ mawꞈ deuˬ-ahˇ.

  Ka k’oꞈ jeˬ ahˇ

  za mawꞈ tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ poˆ iˇ ma.

  Iˇ ma aˬ dui

  mˬ dzeˇ miˇ dzeˇ.

 2.  2. Aˇ yamˬ jiˇ laˇ shaw leh jeh poˆ daˆ leꞈ.

  Aˇ lam lam g’aˬ shaˬ zahˬ mawˇ luꞈ.

  Aˬ dui caw ba leh jeh awˇ neh.

  Paˇ tsaꞈ gaˬ iˇ lehˇ nui gaˬ laˆ noeˬ nehˬ.

  Nui ma cawˆ luꞈ tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ,

  dui g’aˬ biꞈ nehˬ iˇ.

  Meuˬ doe pu doe ni poˆ iˇ ma.

  Nui ma ahˇ eu tiˬ g’aˬ-ahˇ mawˇ ngeh,

  laꞈ k’aˬ cehˇ laˇ paˇ mˇ daˆ leꞈ g’aˬ ahˇ laˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Poˆ uiˬ iˇ ma.

  Miˇ k’ahˬ doe ni nui saˇ oꞈ mawꞈ deuˬ-ahˇ.

  Ka k’oꞈ jeˬ ahˇ

  za mawꞈ tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ poˆ iˇ ma.

  Iˇ ma aˬ dui

  mˬ dzeˇ miˇ dzeˇ.