Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 57

Tsawˇ jeuˬ tsawˇ ca dawˬ tawˆ luꞈ-ahˇ tsaꞈ gaˬ

Select an Audio Recording
Tsawˇ jeuˬ tsawˇ ca dawˬ tawˆ luꞈ-ahˇ tsaꞈ gaˬ

(1 Tiˆmoˇseˬ 2:4)

 1. 1. Miˬyehˇ ahˇ aˬ dui dzaw geuꞈ leꞈ kaˇ euˇ.

  Myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ Yeˬhawˇbaˬ maˬ tseˇ paˆ.

  Ka k’oꞈ mawꞈ meh tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ luꞈ ahˇ.

  Yawˬ g’aˬ na ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ ha geuꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˇ g’ehˇ jawˇ duˬ ahˇ maˬ haw.

  Tsawˇ haˬ nui ma aˇ yehˇ huiˬ.

  Miˬyehˇ euˬ dawˬ yawˬ g’aˬ na ahˇ tsaꞈ gaˬ.

  Tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ dui gaˬ miˇ,

  miˇ k’ahˬ doe ni dzawˇ gaˬ ma.

  “Tsawˇ jeuˬ yawˬ jeuˬ na Miˬyehˇ cawˬ pyeuꞈ nya.”

 2. 2. Aˬ gaˇ ya mawˇ k’awꞈ tiˬ jeˬ maˬ ngeuˇ a.

  Tahˬ puˬ ngeh mawˇ euˬ jeˬ aˇ yehˇ maˬ huiˬ.

  Nui ma laꞈ k’oeˇ noeˬ luꞈ pyeuꞈ luꞈ jeˬ heu,

  Yeˬhawˇbaˬ euˬ mehˬ shi aˇ yehˇ huiˬ dzehˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˇ g’ehˇ jawˇ duˬ ahˇ maˬ haw.

  Tsawˇ haˬ nui ma aˇ yehˇ huiˬ.

  Miˬyehˇ euˬ dawˬ yawˬ g’aˬ na ahˇ tsaꞈ gaˬ.

  Tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ dui gaˬ miˇ,

  miˇ k’ahˬ doe ni dzawˇ gaˬ ma.

  “Tsawˇ jeuˬ yawˬ jeuˬ na Miˬyehˇ cawˬ pyeuꞈ nya.”

 3. 3. Yeˬhawˇbaˬ ha geuꞈ tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ aˬ,

  dehꞈ jeˬ yaw oeˇ hawˇ miˇ tsaˬ-ahˇ byehˇ dzehˬ deuˬ.

  Aˬ dui maꞈ neh ya siˬ ya dzaw euˬ jeˬ,

  tsawˇ jeuˬ tsawˇ ca deuˬ jawˇ gaˇ tsaꞈ gaˬ ma.

  (Caˇ poˆ)

  Aˇ g’ehˇ jawˇ duˬ ahˇ maˬ haw.

  Tsawˇ haˬ nui ma aˇ yehˇ huiˬ.

  Miˬyehˇ euˬ dawˬ yawˬ g’aˬ na ahˇ tsaꞈ gaˬ.

  Tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ dui gaˬ miˇ,

  miˇ k’ahˬ doe ni dzawˇ gaˬ ma.

  “Tsawˇ jeuˬ yawˬ jeuˬ na Miˬyehˇ cawˬ pyeuꞈ nya.”