Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 54

“Gaˇ ma heu kahˇ meh”

Select an Audio Recording
“Gaˇ ma heu kahˇ meh”

(Iˇsaˬyaˇ 30:20, 21)

 1. 1. Nui saˇ oꞈ eu gaˇ ma

  ahˇ aˬ dui ya siˬ nya.

  Gaˇ ma heu kahˇ gaˇ

  hu ba neh jaˆ ka leꞈ euˬ.

  Yeˬsuˇ teˇ saˇ ya gaˬ aˬ dui

  heu kahˇ cah ngeh.

  Nui saˇ gaˇ ma Yeˬhawˇbaˬ

  dawˬ laꞈ k’oeˇ ya mawˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Gaˇ ma heu kahˇ dehꞈ jeˬ gaˇ ma pyeuꞈ meh.

  Gaˇ dzeˇ taˬ haw tiˬ k’ehˬ k’awꞈ taˬ ciˬ pyawˇ.

  Miˬyehˇ ehˇ eu ‘Gaˇ ma heu kahˇ meh.

  Nahˇ g’oꞈ taˬ g’oꞈ gaˇ ma heu kahˇ pyeuꞈ meh.’

 2. 2. Gaˬ eu gaˇ ma yawˬ gaˇ

  yawˬ poˆ iˇ eu maˬ loˬ.

  Miˬyehˇ teˇ saˇ gaˇ ma

  mehˬ nehˬ laꞈ meh nawˬ ahˇ.

  Aˬ yawꞈ nui gaˬ yaw muiˬ,

  yaw tsaˬ lmˇ boˬ ni g’eh.

  Gaˬ eu gaˇ ma g’oeˇ eu

  gaˬ eu laꞈ k’oeˇ neh mˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Gaˇ ma heu kahˇ dehꞈ jeˬ gaˇ ma pyeuꞈ meh.

  Gaˇ dzeˇ taˬ haw tiˬ k’ehˬ k’awꞈ taˬ ciˬ pyawˇ.

  Miˬyehˇ ehˇ eu ‘Gaˇ ma heu kahˇ meh.

  Nahˇ g’oꞈ taˬ g’oꞈ gaˇ ma heu kahˇ pyeuꞈ meh.’

 3.  3. Dehꞈ eu gaˇ ma heu kahˇ

  meh taˬ paˇ haw k’oꞈ g’eh.

  Miˬyehˇ ehˇ eu heu kahˇ

  taꞈ-ehˇ muiˬ dzehˬ eu maˬ jaˆ.

  Heu naˆ maˬ tseˇ nui saˇ

  oꞈ eu tiˬ gaˇ maˬ jaˆ.

  Mˬ taˆ jawˇ eu aˬ dui

  Aˬda ahˇ guiˬ lahˬ huiˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Gaˇ ma heu kahˇ dehꞈ jeˬ gaˇ ma pyeuꞈ meh.

  Gaˇ dzeˇ taˬ haw tiˬ k’ehˬ k’awꞈ taˬ ciˬ pyawˇ.

  Miˬyehˇ ehˇ eu ‘Gaˇ ma heu kahˇ meh.

  Nahˇ g’oꞈ taˬ g’oꞈ gaˇ ma heu kahˇ pyeuꞈ meh.’