Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 53

Tsaꞈ gaˬ-eu g’aˇ duˬ lehˬ hmˬ

Select an Audio Recording
Tsaꞈ gaˬ-eu g’aˇ duˬ lehˬ hmˬ

(Yeˬlaˬmiˇ 1:17)

 1. 1. Uˬ shawˬ paw

  dui ya doˆ iˇ,

  Miˬyehˇ gaˇ mˇ iˇ g’aˇ duˬ.

  Laꞈ nyiˇ zahˇ tsui g’eh

  uˬ yehˇ yehˇ le shaw ngaˇ.

  Iˇ kahˇ saˇ lehˆ jawˇ neh yuꞈ k’aˆ naˇ,

  muiˬ dzehˬ duˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Muiˬ paw shaˇ noeˬ hawˇ neh lehˬ hmˬ deuˇ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ naˇ mˇ nya.

  Aˬ dui nui ma-ahˇ laˆ noeˬ nehˬ laꞈ meh.

  Aˬ dui loˬ jeˬ.

  Yeˬsuˇ ehˇ eu aˬ dui tehꞈ maˬ ngeuˇ,

  mˬ taˆ g’aˬ k’ehˇ sheuˬ g’eh.

  Aˬ dui gaˇ dzeˇ saˇ jaˇ ziꞈ cawˬ jawˇ,

  maˬ coˬ dzeh iˇ.

 2.  2. Nui saˇ oꞈ

  keuˆ laˇ shaw meh.

  Aˬ dui nui ma ahˇ noeˬ taˬ.

  Aˬ dui k’aˇ mˇ jeˬ,

  Yeˬhawˇbaˬ mawˇ luꞈ meh.

  Nui gaˬ ahˇ eu laꞈ k’oeˇ mˇ jeˬ ahˇ,

  yawꞈ maˬ ngehˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Muiˬ paw shaˇ noeˬ hawˇ neh lehˬ hmˬ deuˇ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ naˇ mˇ nya.

  Aˬ dui nui ma-ahˇ laˆ noeˬ nehˬ laꞈ meh.

  Aˬ dui loˬ jeˬ.

  Yeˬsuˇ ehˇ eu aˬ dui tehꞈ maˬ ngeuˇ,

  mˬ taˆ g’aˬ k’ehˇ sheuˬ g’eh.

  Aˬ dui gaˇ dzeˇ saˇ jaˇ ziꞈ cawˬ jawˇ,

  maˬ coˬ dzeh iˇ.