Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 47

Yawˬ nah na luꞈ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ

Select an Audio Recording
Yawˬ nah na luꞈ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ

(1 Teˇsaˬloˇni 5:17)

 1. 1. Shaˇ dawˬ naˇ haˬ Yeˬhawˇbaˬ ahˇ shaˇ yawˬ.

  Aˬ dui yawꞈ tsawˇ myahˇ ya zmˬ muiˬ dui dui.

  Cawˬ ahˇ dzawˇ loꞈ-ehˇ k’aˇ pyeuꞈ luꞈ jeˬ ngehˬ nehˬ.

  Aˬ yawꞈ ahˇ dui nui ma taˬ nya myah luꞈ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ yawˬ nah na luꞈ.

 2. 2. Dui ya dehꞈ Yeˬhawˇbaˬ ahˇ guiˬ lahˬ huiˬ.

  Iˬ baˇ pyehˬ laꞈ nga maꞈ cawˬ ahˇ pyehˬ loꞈ-ehˇ.

  Dui iˬ baˇ Miˬyehˇ mehˬ shi ngehˬ doˆ nehˬ.

  Beh yaw sahˇ siˬ nya dui miˇ tsaˬ pyeuꞈ lehˇ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ yawˬ nah na luꞈ.

 3. 3. Dui shaˬ zahˬ puˬ ngeh Yeˬhawˇbaˬ ahˇ shaˇ.

  Aˇ dui Aˬda pyeuꞈ myah luꞈ dawˬ peh jawˇ.

  Yawꞈ haw piˇ jeˬ poˆ yawꞈ ngehˬ g’eh jeˬ-ahˇ shaˇ.

  Guˆ eu jeˬ maˬ jaˆ aˬ yawꞈ dawˬ peh jawˇ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ Yeˬhawˇbaˬ ahˇ.