Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 45

Ngaˬ-euˬ nui ma shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu jeˬ

Select an Audio Recording
Ngaˬ-euˬ nui ma shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu jeˬ

(Ja ceuˬ 19:14)

 1. 1. Ngaˬ euˬ nui ma ahˇ shaˇ sawˇ jeˬ.

  Aˬ myah luꞈ ngaˬ neh noeˬ eu jeˬ.

  Sahˬpaˬ nui ma tsaˬ jeˬ bi pyeuꞈ.

  Nawˬ euˬ gaˇ ma-ahˇ bi cah daˆ leꞈ.

  Nui ma shaˬ zahˬ naꞈ ngeh tiˬ jawˇ.

  Teu miˇ ngaˬ ahˇ maˬ yuꞈ k’aˆ leˇ.

  Teu ngeh nawˬ euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ ngaˇ noeˬ.

  Ngaˇ ya siˬ euˬ muiˬ jeˬ-ahˇ shaˇ noeˬ.

 2. 2. Zawˇ ma-ehˇ muiˬ dui shawˇ dui dui jeˬ.

  Zawˇ ma-ehˇ ja ceuˬ paˬ-ehˇ g’eh eu jeˬ.

  Tsaˬ dawˇ lehˇ tsawˇ haˬ zaˬ sawˇ jeˬ.

  Nui saˇ biꞈ laꞈ heu shaˇ sawˇ gaˇ.

  Tiˬ jeˬ neh maˬ sheu cehˆ laˇ nya-a.

  Miˬyehˇ nui noeˬ poeˬ eu jeˬ ahˇ.

  Nawˬ euˬ dawˬ bi shaˇ sawˇ nehˬ laꞈ.

  Gaˇ kawˆ heu deuˬ-ahˇ bi noeˬ tsoˆ laꞈ.