Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 43

Guiˬ lahˬ huiˬ-eu shaˇ dawˬ

Select an Audio Recording
Guiˬ lahˬ huiˬ-eu shaˇ dawˬ

(Ja ceuˬ 95:2)

 1. 1. Yeˬhawˇbaˬ ahˇ ja ceuˬ awˇ guiˬ lahˬ huiˬ ma.

  Guiˬ lahˬ shaˇ dawˬ laꞈ k’oeˇ nawˬ ahˇ ja ceuˬ.

  K’aˇ g’eh nya gaˇ neh nawˬ gaˇ mˇ nui ma taˬ.

  Nawˇ bo saˆ laꞈ k’oeˇ jawˇ luꞈ lehˇ siˬ nya.

  Yawˬ nah na mˇ bahˬ luꞈ iˬ baˇ zaˬ miˇ neh.

  Nga maꞈ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ laꞈ lehˇ shaˇ ma.

  Dehꞈ ziˇ ahˇ ka k’oꞈ nehˬ euˬ guiˬ lahˬ huiˬ ma.

  G’aˬ baˬ lehˇ nawˇ siˬ nya miˇ guiˬ lahˬ huiˬ.

 2. 2. G’awˬ shaˬ gaˬ awˇ nui gaˬ biꞈ euˬ guiˬ lahˬ huiˬ.

  Guiˬ lahˬ huiˬ ma nawˬ dawˬ peh bi laˇ miˇ.

  Gaˇ mˇ nya hawˇ-eu nawˬ ahˇ siˬ nya ni mehˬ laꞈ.

  Saˇ jaˇ ziꞈ ni nga maꞈ ahˇ mehˬ nehˬ laꞈ.

  Guiˬ lahˬ huiˬ yaw sahˇ baoˬ biꞈ laꞈ euˬ g’aˇ duˬ.

  K’aˬ duˬ ni saˇ kiˇ bi kamˬ guiˬ lahˬ huiˬ.

  Nahˬ yu ni laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ gaˇ bi mˇ laꞈ.

  Taˬ aw deuˬ ahˇ nawˇ gaˬ miˇ guiˬ lahˬ huiˬ.