Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 35

Aˇ yehˇ huiˬ dzehˬ-eu jeˬ-ahˇ haw doˆ

Select an Audio Recording
Aˇ yehˇ huiˬ dzehˬ-eu jeˬ-ahˇ haw doˆ

(Piˇliˇpiˆ 1:10)

 1. 1. Iˬ nah aˬ dui yaw muiˬ-ehˇ g’oˆ shaw nya eu

  loˬ meh tsaˬ jeˬ ahˇ siˬ ni.

  Aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ jeˬ ahˇ haw doˆ nya eu

  g’aˇ duˬ ya mˇ jeˬ siˬ ni.

  (Caˇ poˆ)

  Muiˬ jeˬ-ahˇ gaˬ awˇ yaw haiˬ jeˬ-ahˇ bye.

  Miˬyehˇ byaw ni.

  Aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ jeˬ mˇ aˬ dui pyehˆ tseˇ-awˇ

  g’oˆ shaw duˬ ngeh

  Miˬyehˇ guiˬ lahˬ g’awˬ mya ni biꞈ meh.

 2. 2. Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ tsaꞈ gaˬ jeˬ taꞈ-ehˇ

  huiˬ dzehˬ-eu tiˬ jeˬ jiˇ maˬ jaˆ.

  Tsaˬ jeˬ dawˇ jeˬ siˬ nya mawꞈ tsawˇ haˬ ahˇ

  poˆ iˇ Miˬyehˇ paw bi jawˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Muiˬ jeˬ-ahˇ gaˬ awˇ yaw haiˬ jeˬ-ahˇ bye.

  Miˬyehˇ byaw ni.

  Aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ jeˬ mˇ aˬ dui pyehˆ tseˇ-awˇ

  g’oˆ shaw duˬ ngeh

  Miˬyehˇ guiˬ lahˬ g’awˬ mya ni biꞈ meh.

 3. 3. Aˬ dui aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ jeˬ ahˇ haw tsoˆ

  taˬ naˇ laꞈ k’aˬ cehˇ jeˬ jaˆ.

  Miˬyehˇ nui saˇ oꞈ jeˬ aˬ dui ahˇ biꞈ

  nehˬ meh nui ma-ahˇ k’awꞈ haw piˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Muiˬ jeˬ-ahˇ gaˬ awˇ yaw haiˬ jeˬ-ahˇ bye.

  Miˬyehˇ byaw ni.

  Aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ jeˬ mˇ aˬ dui pyehˆ tseˇ-awˇ

  g’oˆ shaw duˬ ngeh

  Miˬyehˇ guiˬ lahˬ g’awˬ mya ni biꞈ meh.